Norsk deltagelse i EU-programmet LIFE

I forbindelse med EUs nye programperiode, som går fra og med 2021 til 2027, er den norske regjeringen nå godt i gang med å vurdere hvilke av EUs programmer Norge ønsker å delta i. Norge har hittil ikke vært med i LIFE, EUs miljø- og klimaprogram, men vurderer å delta fra 2021. Trøndelags Europakontor deltok derfor 30. april på LIFE Info Day i Europakommisjonen for å lære mer om programmet.

Kommunenes Sentralforbund (KS) mener LIFE kan utgjøre et sentralt virkemiddel for å imøtekomme mål om klimakutt i Norge, gjennom implementering av nødvendig politikk og regelverk på kommune- og fylkeskommunenivå. En del av merverdien i programmet, sett opp mot eksisterende nasjonale tilskuddsordninger, ligger etter KS’ mening i potensialet til å fremme sektorovergripende samarbeid og løsninger. KS fremhever også at det er synergier mellom LIFE og Horisont Europa. Svært mange av de pågående prosjektene under Horisont-programmet er knyttet til klima og miljø, og det antas at resultater fra disse kan brukes inn i fremtidige LIFE-prosjekter.

LIFE Info Day

Europakommisjonen arrangerte 30. april LIFE Info Day. Dette for å informere om den nye utgaven av programmet, samt motivere flere til å søke midler. Her ble det fremhevet at EU står overfor store utfordringer hva gjelder klima og miljø, og at det nå kreves innovativ og kreativ tenking for å sikre at EU skal kunne nå sine klimamålsetninger for 2030 og 2050. Ifølge Philip Owen, Head of Unit ved DG Climate Action, burde EU særlig satse på renere mobilitet, smartere byer, energieffektivitet, karbonfangst og -lagring (CCS) og sirkulær bioøkonomi for å kunne bli klimanøytral innen 2050. LIFE er ment å bidra til å imøtekomme denne målsetningen gjennom å tilrettelegge for innovasjon og satsing på utvikling av ny og mer bærekraftig teknologi.

LIFE Info Day i Kommisjonen. Foto: Trøndelags Europakontor.

Angelo Salsi, Head of Unit for LIFE og Eco-Innovation ved EASME, var videre opptatt av å fremheve endringene i den nye utgaven av programmet. LIFE har i likhet med andre EU-programmer blitt kritisert for å være krevende å søke prosjektstøtte fra, i tillegg til å være krevende administrasjonsmessig. Dette er nå blitt bedret betraktelig. Søknadsprosessen er blant annet blitt endret til en to-trinnsprosess, hvor man først sender inn et enkelt “concept note” på maksimalt ti sider, før man eventuelt sender inn en full søknad dersom man så skulle bli valgt ut til å gå videre. Krav om rapportering, overvåkning og revisjon er også blitt redusert. Fra norsk side kan det også nevnes at det trolig vil etableres et nasjonalt kontaktpunkt for veiledningsstøtte til LIFE-søknader dersom Norge skulle kjøpe seg inn.

Vi følger spent med på utviklingen!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen