Hvor viktige er universitetene for å nå FNs bærekraftsmål?

Her holder Massimo Busuoli, leder av sekretariatet i UnILiON og leder av NTNUs Brusselkontor, sin åpningstale ved kveldens arrangement.

“If you care about the future, be the change!”, sa Joanne Dobson fra Conventry universitet, da han talte til forsamlingen av et femtitalls universitets- og regionkontor fremmøtt. Under en paneldebatt mellom de europeiske universitetene Coventry, LUT og Würzburg, erkjente samtlige at universitetssektoren har et særlig ansvar når det gjelder å nå målene.

Ansvaret innebærer særlig det å vektlegge utviklingen av kunnskap, formidling og implementering av FNs bærekraftsmål, men strekker seg også videre. Gjennom å utdanne fremtidens ledere har universitetene et ansvar overfor kommende generasjoner. De spiller en viktig samfunnsrolle, og er med sine stadig mer omfattende partnerskap med byer en viktig kanal for å nå mennesker. 

EU spiller en viktig rolle globalt når det gjelder å utvikle verden i tråd med bærekraftsmålene. Horisont 2020, EUs forsknings- og innovasjonsprogram, er ment å styrke utviklingen av ny kunnskap og nye løsninger. Programmet er innrettet mot store komplekse samfunnsutfordringer – eller ‘missions’ som EU kaller det, og disse vil få et større fokus i kommende programperiode. Utfordringene skal løses gjennom samskaping og tette relasjoner mellom universiteter, næringsliv, offentlige aktører og frivillig sektor – og klima- og miljøutfordringene er blant dem.

Paneldebatt mellom Angelika Niebler, Veronika Hunt Šafránková, Patrich Child, Carlotta Besozzi og Roverto Zoboli, moderert av Simon Pickard.

Europeiske universiteter har en naturlig rolle som sentrale deltakere i programmet, men spiller også en viktig rolle når det gjelder utover denne. I en debatt mellom representanter fra EU og FN ble blant annet tverrfaglighet og innbyggerinvolvering lagt stor vekt på. Universitetene ble utfordret på hvordan de skal lykkes med å engasjere sivilsamfunnet i Horisont 2020, og hvordan de kan integrere FNs bærekraftsmål på tvers av disipliner. Selv legger den nye EU-kommisjonen (EUs «regjering») opp til en større grad av tverrfaglig samarbeid i sitt arbeid (jordbruk, energi og transport vil for eksempel sees i sammenheng når løsninger skal finnes).

Trøndelags Europakontor deltok på temamøtet på vegne av Nord Universitet, som er medlem av kontoret. Ved Nord Universitet gjennomsyrer FNs bærekraftsmål universitetets strategi, “Globale utfordringer- regionale løsninger”. Strategien operasjonaliseres slik at den effektivt bidrar til at FNs bærekraftsmål nås. Doktorgradsavhandlinger og studentoppgaver skal blant annet beskrive hvordan akkurat deres studier bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen