«Å tenke europeisk er helt naturlig for oss»

Som eneste norske bedrift har Norsk Fiskeretur AS (Nofir) fått tildelt midler fra Eco-Innovation til prosjektet Eufir. Vi har snakket med prosjektkoordinator Trud Berg om hvordan de har gått fram i løpet av søkeprosessen.

Norske aktører blir stadig flinkere til å benytte seg av EU-finansiering Norge har tilgang til gjennom EØS-avtalen. Per i dag deltar Norge i 20 EU-programmer, hvor enkeltpersoner, institusjoner og bedrifter, samt regioner og kommuner i Norge har mulighet til å komme seg ut på det europeiske markedet.

Du kan lese mer om norsk deltakelse i EU-programmer på regjeringens sider.

I påvente av at en ny programperiode trer i kraft i januar 2014, forteller en norsk aktør, Norsk Fiskeriretur AS, om sine erfaringer fra søkeprosessen og deltakelse i programmet for Innovasjon og Entreprenørskap (EIP).

 

Norsk Fiskeriretur AS og prosjektet Eufir

FiskeriavfallNorsk Fiskeriretur AS (Nofir) kom til under AquaNor i Trondheim og ble stiftet 25. mars 2008. Formålet er å drive med oppsamling, demontering, rengjøring, klargjøring, gjenvinning og salg av kassert redskap og annen avfall fra oppdretts- og fiskerinæringa.

I september 2012 fikk Nofir tildelt midler fra EU-initiativet Eco-Innovation, som er en del av EIP. Midlene gikk til prosjektet «Eufir», som har som mål å samle inn 18.000 tonn europeisk avfall i fiskerinæringen før prosjektet utløper i 2015.

 

Trøndelags Europakontor ringte Prosjektleder for Eufir, Trud Berg, for å høre mer om hvordan det er å jobbe med et EU-finansiert prosjekt. Her er det vi fikk vite:

Hvorfor satse på et europeisk marked?

–          Når det gjaldt demontering og salg, har Nofir hele tiden vært internasjonal med underselskap i Litauen for demontering, og internasjonale kunder som kjøper det demonterte materialet. Å tenke europeisk var derfor helt naturlig for oss, siden innsamling av fiskeri- og oppdrettsutstyr i hovedsak er likt, uavhengig av om det gjøres i Norge eller i Europa. Vi er derfor et selskap som egner seg for å satse internasjonalt. Det har vi nå også fått muligheten til gjennom den finansieringen vi har fått i Eco Innovation-prosjektet.

 

Fikk dere skrivekurs før prosjektsøknaden?

–          Flere av de som var involvert i søknadsskriveprosessen fikk tilbud om skrivekurs gjennom Innovasjon Norge. Dette var svært lærerikt. Vi var også veldig godt hjulpet ved at vi gjennom midler fra EU kunne hyre profesjonell hjelp til og bistå i søknadsskrivingen.

 

Hvorfor uteblir norske selskaper ofte i søknader om EU-midler?

–          Det er ikke alle selskaper som har ressurser til å skrive store EU-søknader, og det er ikke alle selskaper som er kjent med at muligheten finnes. Vi var så heldig at vi fikk god informasjon om mulighetene hos Innovasjon Norge, i tillegg til at vi fikk forprosjektmidler i støtte til søknadsskrivingen.

 

Dere fikk gjennomslag for prosjektet først ved andre forsøk?

–          I 2010 fikk vi en god oversikt fra Europakommisjonen over hva som gjorde at vår søknad var blant de som ikke fikk midler. Vi var definert som kvalifiserte, men i prioriteringen av alle de innkomne søknadene, nådde vi ikke innenfor sjiktet som det var tilgjengelige midler til. I 2011 spisset vi søknaden ytterligere, og kom gjennom nåløyet blant de bedriftene som både var godt nok kvalifiserte, og som var garantert midler dersom forhandlingsrunden ble godkjent.

 

Hvordan opplevde dere forhandlingene med EU?

–          Selve forhandlingene er intensive og krevende, og består i at EU sender tilbakemeldinger til oss på mangler i søknaden, som vi innenfor korte tidsfrister må korrigere inn i søknadsdokumentet. Dette arbeidet foregikk fra mai til august 2012. Vi hadde tre runder med forhandlinger før prosjektdokumentene endelig ble godkjent. Midt i forhandlingene trakk en av våre internasjonale partnere seg, men vi klarte heldigvis å erstatte denne på kort varsel.

 

–          Avtalen med EU ble underskrevet i september 2012, og vi er nå klare for å starte rapporteringsarbeidet for prosjektets første leveår.

 

 Hva har vært erfaringene med å samarbeide med Europeiske partnere?

–          Vi har god erfaring med samarbeidet med våre Europeiske partnere. Det kan tidvis være krevende og få formidlet alle rapporteringskravene som er knyttet til et EU-prosjekt og sikre at dette er korrekt, men dette kompenseres gjennom at det er et privilegium å få jobbe sammen med kunnskapsrike mennesker fra andre kulturer.

 

Og hva skjer videre?

–          I prosjektperioden vil vi jobbe beinhardt for å innfri de forpliktelsene vi har overfor EU i dette prosjektet. Målet er så mange som mulig langsiktige kontrakter med bedrifter som skaper avfall i fiskeri- og oppdrettsbransjen. Vi er mange om beinet i Europa, men vi mener at slik vi har lagt opp vår forretningsvirksomhet, og med god støtte fra EU, har vi alle muligheter til å lykkes.  

Mer informasjon

Les mer om prosjektet på Eco-Innovation sine sider