Algeteknologi fra Trøndelag

Salsnes filter har ledertrøya i et toårig EU-prosjekt sammen med partnere fra Europa. Halvveis i prosjektperioden er trønderbedriften godt i gang med utviklingen av ny teknologi til et sterkt voksende alge-marked.  

Salsnes Filter i Namsos er koordinator i et toårig EU-prosjekt

Salsnes Filter i Namsos er koordinator i et toårig forskningsprosjekt gjennom EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Forskningsprosjektet, som formelt går under navnet ”Operation SWAT – High algal recovery using a Salsnes Water to Algae Treatment”, er et EU-finansiert samarbeid med aktører som Oslo-baserte Aquateam, UK-HERI i Storbritannia, algeprodusenter fra Tyskland og Spania samt andre bedrifter fra Tsjekkia og Polen. 

Alger er big business
Prosjektet går ut på å utvikle en effektiv metode for høsting av alger som blir dyrket både i drivhus og på ”friland” . Med utgangspunkt i Salsnes Filters og de andre samarbeidspartnernes eksisterende teknologi, er hensikten med prosjektet å skape flere patenter knyttet til algehøsting.

Algene brukes ikke bare til utvikling av energi fra biomasse, men også til produksjon av mat, dyrefor, kosmetikk, og innen farmasi. Av den grunn er alger big business. Det er særlig i utlandet at det etterspørres ny og mer effektiv teknologi for algehøsting.

Salsnes Filter har fått 8 millioner kroner fra EU til prosjektet, som nå er halvveis i prosjektperioden.

Fra etterspørsel til utvikling
Opptakten til prosjektet skjedde ved at forskermiljøet i Norge gjennomførte noen enkle tester på utskilling av alger fra veske med bruk av Salsnes Filters testapparat. Resultatene var meget lovende, og i samarbeid med forskerteamet hos Aquateam ble prosjektideen utviklet.

 –Markedet og potensialet i denne typen teknologi hadde selvsagt stor betydning for at vi valgte å sette i gang utviklingsprosjektet, sier prosjektkoordinator Jo Terje Lestum ved Salsnes Filter.

Søknaden til programmet ble utformet i samarbeid med forskerteamet hos Aquateam som har base i Oslo.  Arbeidet med søknaden ble støttet av Forskningsrådet – en støtte som for Salsnes Filter var svært viktig og avgjørende for beslutning om å starte prosessen. Prosjektkoordinator i Salsnes Filter forteller at søknadsprosessen hadde vært alt for krevende å gjennomføre uten nødvendig bistand.

Vi har tilegnet oss ny kunnskap om egen teknologi i forhold algehøsting, og hva som påvirker filtrering av ulike typer alger.  Markedskontakter og nettverk har også vært en viktig fordel ved å delta i prosjektet, sier Lestum.

Lestum legger til at andre langsiktige resultater av prosjektet vil gjøre seg mer synlig i ettertid. 

Utfordringer langs veien
Av utfordringer de har støtt på langs veien nevner prosjektkoordinatoren blant annet tilgangen på alger for testing, samt ulik bedriftskultur i Europa.

Forskningssamarbeidet og fremdriften påvirkes av ulike bedriftskulturer hos partnere fra forskjellige land. Partnere i slike prosjekt bør av den grunn ikke overstige syv partnere, opplyser Lestum.

Avgrensingen på rundt syv partnere er også i tråd med anbefalingen fra EUs syvende rammeprogram for forskning.

-Byråkrati i forhandlinger og rapportering er for oss som koordinator definitivt utfordrende. Det å sette seg inn i regelverk og rapporteringsverktøy er en krevende øvelse, og denne delen av prosjektet tar langt mer tid enn budsjett og prosjektplan har lagt opp til av rammer, tilføyer Lestum.

Gjør søknadsprosessen enklere for bedrifter
Salsnes Filter sier de gjerne deltar i lignende prosjekter også i fremtiden dersom forholdene ligger til rette for det. Salsnes Filter har alltid lagt stor vekt på FoU-arbeid, og investert betydelige midler i utviklingen av teknologi.

 –Vi vil helt klart opprettholde og iverksette nye tiltak med utviklingen av teknologi og prosesser. Prosjektene bør og vil utvilsomt bli større, mer omfattende og mer langsiktige. Og dermed mer krevende både i forhold til kunnskap, ressurser og kapital. Prosjektmidler til prosjektutvikling og søknadsarbeid blir enda mer avgjørende for i det hele tatt å komme i gang, sier Lestum.

Lestum sier videre at kontakt og samhandling med forskningsmiljøene i både Norge og utlandet er nøkkelen, og nærmest avgjørende, for å få innpass i EU-programmene. For andre bedrifter av interesse deltakelse i EU-program, gir Lestum følgende anbefaling.

Mer kunnskap om praktisk gjennomføring, og om hvordan rutinene i samhandlingen med EU fungerer, vil være med på å senke terskelen for å legge inn søknad for bedrifter. I tillegg vil finansieringsordninger som kan supplere tilskudd fra EU bidra positivt, ettersom vi i Norge blant annet har generelt større reisekostnader og reisetid enn Europa for øvrig.

Salsnes Filter har hovedkontor i Namsos, og fabrikklokalene ligger på Salsnes i Fosnes kommune. 

Mer informasjon

EUs syvende rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling søker å forene forskningspolitikk og forskningsfinansiering, for på denne måten å bygge sterke relasjoner mellom de mest fremtredende miljøene i Europa.

Kontaktpunkt i Norge: Norges forskningsråd
Kontaktpunkt i Trøndelag: Lars Andre Dahle
EUs sider om FP7
Forskningsrådets sider om FP7