Bruk av fornybar energi øker i Europa

Ett av målene i Europa2020-strategien er at innen 2020 skal 20 prosent av det totale energiforbruket i EU komme fra fornybare energikilder. Tall fra Eurostat viser at andelen var på 17 prosent ved utgangen av 2016. Dette er en dobling siden år 2004.

Innad i EU utpeker Sverige seg som det medlemslandet med helt klart høyest andel fornybar energi. I Sverige kommer mer enn halvparten av energiforbruket fra fornybar energi (53,8%). Nest høyest andel finner man i Finland (38,7%) og like etter følger Latvia (37,2), Østerrike (33,5%) og Danmark (32,2%).

På motsatt ende av skalaen finner vi Luxembourg (5,4%), Malta og Nederland (begge med 6%).

De forskjellige medlemslandene har svært ulike utgangspunkt og ulikt potensial for å forbedre andelen fornybar energi i energiforbruket, noe som henger sammen med både tilgang på naturressurser og økonomisk situasjon. Derfor har hvert medlemsland blitt gitt individuelle mål for 2020, som tar hensyn til disse ulikhetene. Ved inngangen til 2017 hadde elleve medlemsland allerede oppnådd sine mål; Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Italia, Litauen, Kroatia, Romania, Sverige, Tsjekkia og Ungarn. I tillegg er Østerrike kun ett prosentpoeng unna å nå sitt mål.

Frankrike, Irland og Storbritannia er de tre landene som er lengst unna å oppnå målene sine.

Eurostat henter inn informasjon for alle land i EØS-området, og på fornybarfeltet kan både Island og Norge vise til bedre resultater enn alle EU-landene. Island har en fornybarandel på 72,6 prosent av energiforbruket og har dermed for lengst nådd sitt 2020-mål som var på 64 prosent. Norges andel var på 69,4 prosent ved utgangen av 2016, og dermed er målet på 67,5 prosent allerede nådd.

Noe overraskende kan det være at Tyskland, som i løpet av de siste årene har satset stort på fornybar energi, ikke utmerker seg i større grad på statistikken. Tyskland har gjort en stor innsats med å øke andelen fornybar energi både når det kommer til produksjon og forbruk, men har samtidig ikke det beste utgangspunktet når det gjelder tilgjengelige naturressurser.

I løpet av de siste årene har derimot mer enn en million privatpersoner i Tyskland vært med på å finansiere et fond som satser på å øke andelen fornybar energi i landet og har privateide boliger nå utstyrt med solcellepaneler. Tysklands nasjonale statistikk viser for eksempel at andelen fornybar energi steg med 6,1 prosentandeler til 13,1 i løpet av 2017, så selv om landet fremdeles ikke har nådd målet for 2020 på 18 prosent, er tyskerne også på god vei.