Equinor: -Mer politisk handling må til for å nå klimamålene

Mer politisk handling må til for å nå klimamålene og legge til rette for en raskere overgang til et mer effektivt energisystem og en mer bærekraftig lavkarbonøkonomi, sa sjefsøkonom Eirik Wærness i Equinor på et seminar i Brussel 15. juni.

På dette seminaret la han frem Equinors ferske rapport Energy Perspectives, som er en årlig publikasjon der energiselskapet prøver å forutse hvordan fremtidens energimarked kommer til å se ut og hvordan den globale energiutviklingen vil bli.

I rapporten presenteres tre mulige scenarioer for den videre energiutviklingen, men fellesnevneren for disse er at andelen fornybar energi vil øke.

Energiforbruket kan falle med 6 prosent
Equinor sier i rapporten at dersom det er koordinert handling på politisk nivå internasjonalt for å kutte CO2-utslipp og sørge for at Paris-avtalens mål om at den globale gjennomsnittstemperaturen skal stige med maks to grader som en følge av klimaendringer, så kan den globale energietterspørselen falle med seks prosent innen 2050, sammenliknet med 2015. Dette som en følge av mer fornybar energi og forbedringer innen energieffektivitet.

Wærness poengterte at det fokuseres mye på en raskere overgang til fornybare energikilder ettersom dette er den ideelle utviklingen for å kunne oppfylle klimamålene satt i Paris-avtalen. Men for at disse målene skal være mulig å nås må både politiske og industrielle tiltak iverksettes snarest.

Samtidig understreket han at politiske uenigheter og lav økonomisk vekst, spesielt i Midtøsten og Nord-Afrika vil kunne hindre en rask og bærekraftig energiomstilling.

Når det kommer til andelen av fossile brensler i det totale energiforbruket i verden, spår alle tre scenario at denne andelen vil reduseres.

Sjefsøkonom Wærness presenterte årets «Energy Perspectives». Foto: Henrik Moldestad

Andelen fossile brennstoff kan falle kraftig

Dersom myndighetene i land verden over legger til rette for en raskere overgang til fornybar energi, så kan andelen kull, olje og gass i den globale primærenergietterspørselen falle fra rundt 82 prosent i 2015 til 51 prosent innen 2050.

Men dersom overgangen til fornybar energi vil drives av energibransjen selv, så vil andelen kun falle til mellom 70-77 prosent, sier Equinor.

Dersom det derimot er energiindustrien selv som vil drive utviklingen fremover, så vil den globale energietterspørselen øke med 25-30 prosent innen 2050, til tross for at energien vil bli brukt mer effektivt, sier selskapet i rapporten.

Til tross for en økende energietterspørsel i årene fremover spår Equinor at vi vil se en økning i sol- og vindkraftproduksjon, hvor 49 prosent av elektrisitetsetterspørselen i 2050 vil være realisert gjennom denne typen fornybare energikilder. Dette utgjør en betraktelig større andel enn i 2015 hvor tilsvarende utgjorde omkring 5 prosent av den totale elektrisitetsetterspørselen.

Mer investering og tettere koordinering i Europa
Direktør for energipolitikk i DG Energy i Europakommisjonen, Megan Richards, understreket at investering i forskning og utvikling (FoU) og innovasjon er avgjørende for å få til en mer bærekraftig verdensøkonomi.

Han trakk frem EU-kommisjonens ambisjoner om å investere ytterligere i et mer energieffektivt Europa, men sa at endringer på flere områder må til for at dette skal bli mulig.

– Vi trenger en mer effektiv energipolitisk koordinering ikke bare på et overordnet statlig nivå, men også på et lavere industrinivå for å i det hele tatt kunne være i en posisjon til å bevege oss mot en europeisk lavkarbonøkonomi og et bærekraftig energisystem, sa Tom Brookes fra energiorganisasjonen European Climate Foundation.

EU som en global aktør ble trukket frem som et viktig punkt i diskusjonen om hvordan både Europa og verden som helhet kan utvikle et mer bærekraftig energisystem.

EU som rollemodell
Wærness trakk frem EU som en potensiell rollemodell for resten av verden som en effektiv energipolitisk aktør, for eksempel ved å bidra til å øke karbonprisene for å begrense energiforbruket i Europa.

På samme måte kan EU sette et eksempel til etterfølgelse ved å begrense importen av produkter med høyt karboninnhold til det europeiske markedet, mente Wærness.

Ønsker du å lese hele rapporten:

https://www.equinor.com/content/dam/statoil/documents/energy-perspectives/energy-perspectives-2018.pdf