EU planlegger utvidelse av Erasmus for Unge Entreprenører

EUs utvekslingsprogram Erasmus for unge entreprenører gir unge lovende entreprenører muligheten til å lære av erfarne næringslivsaktører.

 

Siden initieringen av EUs pilotprosjekt Erasmus for Unge Entreprenører i februar 2009 har flere hundre lovende unge europeiske entreprenører fått muligheten til å utveksle kunnskap og forretningsideer med etablerte europeiske næringslivsledere. Mye tyder på at Europakommisjonen innen kort tid vil be Europaparlamentet om å øremerke betydelig større budsjettmidler til prosjektet innen slutten av 2011, slik at programmet kan utvides og gjøres permanent. Under en tale ved en konferanse i Brussel i april 2010 understreket Joanna Drake, direktør i EU-kommisjonens generaldirektorat for næringsliv og industri, kommisjonens ønske om å utvikle programmet ”on a more permanent basis.”

Erasmus for Unge Entreprenører er i korte trekk et program finansiert av Kommisjonen, der ferske entreprenører ved hjelp av EU-støtte kan reise på et utvekslingsopphold på mellom 1 og 6 måneder i en lignende bedrift innenfor EU-området. Målsettingen med prosjektet er at utvekslingen skal være lærerik og fordelaktig for begge parter; den unge entreprenøren kan øke sitt kunnskapsnivå og høste av erfaringene til den mer erfarne aktøren, mens den etablerte entreprenøren får muligheten til å utvikle sitt nettverk samt til å få innsikt i de kommersielle mulighetene i et annet land. Programmet er per dags dato operativt i 21 EU-land, og kan støtte seg til over 100 mellomorganisasjoner som fungerer som bindeledd mellom ferske og erfarne næringslivsaktører.

Tilbakemeldingene fra programdeltakerne har så langt vært svært gode, og de aller fleste unge entreprenørene har i etterkant gått videre og etablert sine egne selskaper. De ivrigste talsmennene for Erasmus for Unge Entreprenører ser for seg at programmet kan utvides til å omfatte så mye som 10 000 deltakere per år; det er imidlertid mye som må på plass før dette blir en realitet. Antallet søkere og deltakere i programmet varierer sterkt fra land til land, noe som kan tyde på at ikke alle deltakerlandene har klart å informere godt nok om mulighetene programmet gir. Enkelte er også kritiske til selve navnet Erasmus for Unge Entreprenører, i og med at det kan bli oppfattet kun som en utvidelse av studentutvekslingsprogrammet ved samme navn, samt at det utelukker ferske entreprenører som allerede har noen års erfaring fra arbeidslivet. 2011 kommer til å bli et avgjørende år for programmets framtid; det gjenstår å se om initiativtakerne bak Erasmus for Unge Entreprenører klarer å overbevise de store europeiske næringslivsaktørene til at å støtte en ung entreprenør også vil være til deres fordel.

Erasmus for Unge Entreprenører er foreløpig ikke åpent for søkere fra EØS-landene; det gjenstår å se om programmet i fremtiden vil utvides slik at også unge norske entreprenører kan delta.