Horisont 2020

Rammeprogrammet Horisont 2020 er EUs storsatsing innen forskning og innovasjon. Horisont 2020 har et budsjett på 70,2 milliarder euro for perioden 2014–2020. Dette er en signifikant økning på ca. 40 prosent fra tidligere programperiode, til tross for at det totale EU-budsjettet har blitt redusert med ca. 4 prosent.

Horizon2020

Rammeprogrammet er en del av EUs vekststrategi, Europe 2020, som legger vekt på innovative, inkluderende og bærekraftige løsninger i Europa. I tillegg ønsker man å ferdigstille et felles europeisk forskningsområde (ERA).

Økt fokus på innovasjon kjennetegner programmet. I Horisont 2020 ønsker man å følge prosjekter fra idé til marked, og man fokuserer på å legge til rette for partnerskap mellom privat og offentlig sektor, samt tettere samhandling mellom universiteter, forskningsinstitutter, industri- og næringsliv.

Programmet deles inn i tre prioriterte områder:

*Å sikre Europas posisjon som verdensledende innen forskning.

*Å sikre bransjelederskap innen innovasjon og industriell teknologi.

*Å fokusere på viktige samfunnsutfordringer, som for eksempel helse, energi- og matsikkerhet, transport og klima.

Hva er nytt?

Nytt i Horisont 2020 er at det nå blir ett felles regelverk for deltakelse. Dette gjelder blant annet minimumskravene for å kunne være deltaker, evaluering av søknader og beskyttelse og bruk av resultatene (IPR-reglene). Refusjonssatsene er også de samme for alle deltakerne: 100 % av direkte kostnader pluss 25 % indirekte kostnader i FoU- prosjekter og 75 % av direkte kostnader i innovasjonsprosjekter.

En ny og forenklet struktur, inkludert en online deltakerportal for all informasjon og alle prosjektutlysninger, skal gjøre deltakelse enklere. Det vil bli mindre papirarbeid i søknadsprosessen, og færre kontroller og revisjoner.

Færre, bredere og mindre detaljerte utlysningstemaer åpner for innovasjon og tverrfaglig samarbeid. Samtidig tar man utgangspunkt i toårige arbeidsprogram som vil skape mer forutsigbarhet. Selve søknadsbehandlingen er forkortet til maksimalt åtte måneder.

Som følge av EØS-avtalen kan alle norske kommuner, regioner, bedrifter, organisasjoner og etater søke om midler til prosjekter. Det norske kontaktpunktet for Horisont 2020 er Forskningsrådet.

Bedrifter i førersetet

I tillegg til en forenklet struktur, setter Horisont 2020 fokus på små og mellomstore bedrifter (SMBer). En vurdering av det forrige rammeprogrammet, FP7, viste at SMBer ikke fikk stort nok utbytte av den forrige programperioden. Dette vil Horisont 2020 forandre ved å oppfordre SMB-deltagelse gjennom hele programmet. Det er forventet at ca. 20% av det totale budsjettet innenfor de prioriterte områdene bransjelederskap og samfunnsutfordringer, vil gå til små og mellomstore bedrifter. Dette betyr at ca. 8,6 milliarder euro vil finne veien direkte til SMBer de neste sju årene. Blant annet er det opprettet et eget SMB-instrument. Instrumentet er basert på en helhetlig strategi som tar sikte på finansieringen av tidlig fase- og høyrisikoforskning i SMBer, med Innovasjon Norge som norsk kontaktpunkt. For mer informasjon om SMBer i Horisont 2020, se her.

Lær mer om programmet på Kommisjonens side for Horisont 2020

Oversikt over de utlyste programmene finnes her.

Her finner du presentasjonerom Horisont 2020 på Forskningsrådet sine sider.