Interreg

Interreg er et EU initiativ for å fremme interregionalt samarbeid mellom europeiske regioner og EU. Programmet ble først startet i 1990, og finansieres av European Regional Development Fund (ERDF). Norge har deltatt i Interreg-samarbeidet siden 1996. Den norske deltagelsen finansieres direkte fra norske myndigheter. Hensikten med programmet er å fremme sosial, økonomisk og kulturell integrasjon over landegrensene, og europeisk samarbeid.

Interreg-programmene er inndelt i perioder ut fra sjuårs budsjettperioder. Ny periode er under arbeid og settes i gang i løpet av 2014. Forrige Interreg program, Interreg IV, hadde et budsjett på 7,8 milliarder euro, noe som var en kraftig økning fra forrige periode.

A-, B-, og C-program

Interreg-programmene er inndelt i tre ulike seksjoner; A, B og C.

A-programmene

A-programmene handler om grenseregionalt samarbeid. For Norge betyr dette samarbeid med grenselandene; Sverige, Finland, Russland og Danmark. Interreg A er den største avdelingen med tanke på budsjett og antall program.

B-programmene

B-programmene fokuserer på transnasjonalt og regional samarbeid. Det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer. Prioriterte innsatsområder for B-programmene er blant annet økt konkurransekraft, bærekraftig forvaltning av ressursene og styrking av rurale områder. Det finnes 13 IV-B program.

B-programmene som norske aktører kan delta i er

C-programmene

C-programmene går på interregionalt samarbeid. Dette er det minste av de tre avdelingene, og omfatter alle EU-land. Formålet med C-programmene er at regionene skal utveksle erfaringer og overføre «god praksis».

Norge deltar i 11 Interreg-programmer:

  • Fire grenseregionale programmer langs grensen til Finland, Sverige og Danmark: Nord, Botnia Atlantica, Sverige Norge og Øresund Kattegat Skagerrak
  • Tre transnasjonale programmer (Østersjøen, Nordsjøen og Nordlige Periferi)
  • Fire alleuropiske programmer (ESPON, Interact, Interreg IVC og URBACT II)
  • I tillegg deltar Norge i et grenseregionalt samarbeid med Russland innenfor rammen av EUs nabo og partnerskapsinitiativ (ENPI)

Trøndelag og Interreg

Trønderske aktører er med i nesten 50 ulike samarbeidsprosjekt.

Dette skyldes at Trøndelag har en solid oppsamling med forskning- og utviklingsinstitusjoner. Men også fordi offentlige aktører har blitt flinkere til å delta som partnere.

I Interreg IV-A er Trøndelag involvert i nesten 40 prosjekter med våre jämtlandske naboer gjennom programmet «Nordens Grønne Belte». Nordens Grønne Belte dekker Jämtlands län i Sverige, og Nord- og Sør-Trøndelag.

Programmet er inndelt i flere forprosjekter, små prosjekter og hovedprosjekt.

Eksempel på underprosjekter er «Green highway», «FRAM for flere kvinnelige vekstentrepenører», og «Missing green link/Elbane» for å nevne noen.

Nordens Grønne Belte har tre prioriterte områder; økonomisk vekst, et attraktivt livsmiljø og teknisk støtte. De to første er innrettet mot ekstern prosjektvirksomhet mens det siste området tilgodeser finansiering av programmets indre administrasjon og gjennomføring.

I Interreg IV-B finnes det fem prosjekter der trønderske aktører er partnere. Disse er

  • “European Regions for Innovative Productivity”
  • “Strategic Alliance for integrated Water Management Actions”
  • “North Sea Skills Integration and New Technologies”
  • “Living North Sea»
  • “Future proofing the North Sea berry fruit industry in times of climate change”

Trøndelag deltar i tre IV-C prosjekter. Sør-Trøndelag Fylkeskommune er partner i prosjektet «Smart Europe», og «e-Create». Statens vegvesen i Trondheim er partner i prosjektet «POSSE – Promotion of Open Specifications and Standards in Europe».

 

Kontaktpersoner: