Søkerguide for EØS-midlene

Tips og triks til et vellykket prosjekt

Bli kjent med nasjonene og aktørene din organisasjon ønsker å jobbe med!

 •        Søk om midler til å delta på partnerseminar, og dra på studiebesøk (info og utlysninger legges ut på EEA Grants sine nettsider).
 •        Ta gjerne kontakt med nasjonale kontaktpunkt i en tidlig fase.
 •        Ta en aktiv rolle i søknad- og prosjektutviklingen når utlysningen kommer.
 •        Sett av tilstrekkelig med tid og ressurser til administrasjon av prosjektet.
 •        Ikke døm partnernasjonen fra det du har sett på TV. Realiteten er ofte helt annerledes – nasjonene som mottar EØS-midler har høyt kvalifiserte og motiverte arbeidstakere.
 •        Ta høyde for potensielle utfordringer som vi kanskje ikke er så kjent med i Norge, som for eksempel korrupsjon, svakere rettsstat og vern av demokratiske verdier, samt generelt lavere tiltro til offentlige myndigheter.

Om søknaden

Prosjektsøknaden skal sendes inn av partner fra mottakerlandet.

 • Norske partnere bør likevel være involvert hele veien, og har rett til å se over budsjett og alle dokumenter før de sendes inn.
 • Alt skal være på engelsk.
 • Utgifter og ansvar skal være fordelt mellom partnerne og nedfelt i en avtale (partnerskapsavtale).

Hvordan finne gode partnere?

For å etablere gode partnerskap er det viktig å tenke langsiktig og gjøre en innsats for å finne og bli kjent med fremtidige prosjektpartnere.

Utlysninger til EØS-prosjektene publiseres normalt ca. et halvt år før søknadsfristen. Dette er sjelden nok tid til å møte partnere, og etablere et verdifullt partnerskap, for å kunne søke på en gitt utlysning. Dersom man ønsker å delta i et EØS-prosjekt, men står uten et europeisk nettverk av potensielle partnere, kan det være lurt å søke på midler til å dra på studietur og møte potensielle partnere i forkant av at utlysningene publiseres. Utlysninger til reisestøtte kommer på EEA Grants sine nettsider. En annen god ide er å dra på matchmaking-seminarer. Informasjon om disse arrangementene publiseres også på EEA Grants sine nettsider.

Du kan også kontakte de nasjonale kontaktpunktene i Norge eller i mottakerlandene.

Hvordan vite hva nye utlysninger kommer til å handle om?

Som følge av generelt korte søknadsfrister på utlysningene, er det nyttig å på forhånd vite noe om hvilke tematiske områder som vil få tildelinger i de ulike nasjonene. I så fall kan det være nyttig å ta en titt på MoU’ene for hver nasjon, altså avtalene som er signert mellom Norge og hver enkelt samarbeidsnasjon. I disse er prioriteringsområder definert, og man ser hvor store beløp som er satt av til hvert område. Ved å ta en titt på MoU’ene vet man i hvilken nasjon det vil lønne seg å lete etter en potensielle partnere ut i fra satsningsområdet til din organisasjon.

MoUene ligger ute her.

Hvem er de gode hjelperne?

Kulturrådet: Kulturrådet er programpartner i EØS-midlene, og samarbeider med programansvarlige for kulturprogrammene i åtte land (Bulgaria, Romania, Polen,
Litauen, Latvia, Portugal, Tsjekkia og Slovakia)

Viktige prioriteringer for kulturprosjektene er:

 • Formidling av samtidens kunst og kultur til et bredt publikum
 • Publikumsutvikling og kulturelt entreprenørskap
 • Kulturarv (Riksantikvaren er ansvarlig for dette området)

Akkurat nå kan du søke reisestøtte for kultursamarbeid, og snart kommer flere utlysninger. Følg med på nyhetsbrev for å holde deg oppdatert på mulighetene innen kultur.

Innovasjon Norge: Innovasjon Norge forvalter programmer om næring og innovasjon, i tillegg til energi og miljø, utdanning, blå vekst, helseteknologi og IKT.

For innovasjonsprosjekter kan norske aktørers rolle være:

 • Partner– Gå sammen om innovasjonsprosjekter der det utvikles teknologi og tjenester som partene i fellesskap skal ha eierskap til, eller felles investeringer i produksjonsanlegg i form av «joint ventures» eller andre selskapsstrukturer.
 • Leverandør – Den norske parten leverer teknologi, tjenester og/eller kompetanse inn i prosjektene.

Akkurat nå er det mulig å søke om reisestøtte til Romania for prosjekter innen næring og innovasjon/ energi. Framover kommer utlysninger i flere land: Bulgaria, Slovakia, Estland, Portugal, Hellas, Latvia, Polen, Kroatia, Litauen.

Tips til hvordan din organisasjon kan bli bedre tilgjengelige for potensielle partnere i utlandet: Registrer din organisasjon på Innovasjon Norges database for partnersøk!

KS: KS har ansvar for å legge til rette for bilateralt samarbeid. KS inkluderer følgelig sine medlemmer i prosjekter de selv deltar i, gir råd til medlemmer som ønsker å engasjere seg, samt bistår medlemmer i prosjektene de er engasjert i.

KS har prosjekter innen lokal utvikling, fattigdomsreduksjon, inkludering av sårbare grupper og rom, samt kultursamarbeid. I tillegg finnes samarbeidsmuligheter innen anstendig arbeid og trepartssamarbeid, som er tilgjengelig i alle mottakerlandene.

Nå er det mulig å søke på utlysninger i Romania og Bulgaria. Utlysninger for anstendig arbeid og trepartssamarbeid er ventet å komme i februar 2019.