Eurostars 2

Eurostars 2 tilbyr økonomisk støtte til prosjekter som involverer forskningsutøvende små og mellomstore bedrifter (SMBer), og som har som mål å utvikle innovative produkter, prosesser eller tjenester.

Eurostars startet opp i 2008, og videreføres som Eurostars 2 i perioden 2014-2020. I tillegg til Norge, omfatter det andre Eurostars-programmet 32 land i og utenfor EU. Programmet administreres av den Brussel-baserte innovasjonsorganisasjonen EUREKA på vegne av deltakerlandene og EU-kommisjonen. Det finansieres delvis av deltakerlandene, og delvis gjennom Horisont 2020, som står for omkring ¼ av budsjettet. Eurostars Logo

Tilgang til finansiering er en utfordring for mange SMBer som ønsker å drive med forskning og utvikling av innovative løsninger. Et mål med Eurostars er å gjøre denne utfordringen overkommelig. Programmet skal samtidig bidra til å skape nye arbeidsplasser. Intensjonen er at hver million euro som gis i støtte, skal bidra til opprettelsen av 25 nye jobber.


Eurostars 2 og Norge

Forskningsrådet er norsk programoperatør, og norske bedrifter inngår kontrakt med Forskningsrådet. Deres EUREKA-kontor bistår norske bedrifter som ønsker å delta. Kontaktperson er Inga Bruskeland, nasjonal prosjektkoordinator i Forskningsrådet ([email protected] /+47 90 66 28 93 ).

Siden starten i 2008 har norske aktører deltatt i hele 78 Eurostars-prosjekter, og fått bevilget totalt 287 millioner kroner. Flere trønderske SMBer er blant dem som hittil har benyttet seg av mulighetene som programmet gir.

I Norge ligger programmet under Nærings- og fiskeridepartementet, som godkjente norsk deltakelse i mars 2014. Norge vil betale inn 80 millioner kroner årlig til Eurostars 2 i programperioden 2014-2020.


Retningslinjer for deltakelse

Prosjektkravene i Eurostars 2 er tilpasset SMBer, og skal gjøre det enklest mulig for disse å delta i programmet.  Prosjektleder må være en forskningsutøvende SMB, men dersom det anses som nyttig, kan også andre aktører inviteres med. SMBer, institutter, høyskoler og universiteter kan få dekket opp til 50 prosent av sine prosjektkostnader, mens større bedrifter kan få dekket inntil 30 prosent.

Prosjekter som ønsker å motta støtte gjennom Eurostars 2 må involvere partnere fra minst to Eurostars-land. Produktet, prosessen eller tjenesten som utvikles skal kunne kommersialiseres innen to år etter prosjektslutt. Et typisk Eurostars-prosjekt involverer tre eller fire deltakere fra to eller tre land, varer omkring 29 måneder og mottar i gjennomsnitt ca. 1,4 millioner euro.


Større budsjett og økte ambisjoner

Budsjettet for den andre Eurostars-perioden har økt kraftig, og utgjør nå 1,14 milliarder euro.  I det første Eurostars-programmet ble i overkant av 20 prosent av søknadene innvilget, og målet er at dette nivået opprettholdes. Det anslås at over 1800 prosjekter vil motta støtte gjennom Eurostars 2, en solid økning fra de 780 prosjektene som ble finansiert gjennom det foregående programmet.

Les mer om Eurostars 2 på Forskningsrådets sider om programmet og på Eurostars’ egne nettsider.