EUs svoveldirektiv kan gi gevinst for Trøndelag

Nasjonal Transportplan (NTP) legges fram i april. Trøndelags Europakontor oppfordrer beslutningstakerne til å tenke fremtidsrettet for en miljørettet og lønnsom jernbane i Trøndelag.  Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen må sees i sammenheng med EUs svoveldirektiv. 

For at EU skal nå 2015-målene om redusering av CO2-utslipp, må den europeiske transportsektoren redusere sine utslipp med 60 prosent sammenlignet med 1990-nivået. Det stiller krav på forbrukere så vel som på infrastruktur. Samtidig oppfordrer EUs hvitbok å minske lastebiltrafikken i de større byene, samt at transporter lengere enn 300 km ikke skal forekomme på vei. I den forbindelse satses det stort på utbygging av jernbaner i Europa. Målet er å få mer persontrafikk og gods over fra vei til bane.

Trøndelags Europakontor har tidligere skrevet at elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen vil åpne for raskere, effektiv, og mer miljøvennlig gods- og persontransport mellom øst og vest. Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen gir flere økonomiske gevinster. Og med implementeringer av EUs svoveldirektiv vil en effektiv jernbane i Trøndelag bli enda viktigere.

 

Svoveldirektivet (SECA)

image002

SECA -området. Kilde: http://anchortime.com

EU-kommisjonen og ministerrådet har blitt enige om å innføre kravet om maks 0,1 % svovel i fartøybrensel i SECA (Sulphur Emission Control Areas) i 2015, eller i 2020 avhengig av de berørte havnene.  Direktivet vil gjelde for Østersjøen, Nordsjøen og den engelske kanalen. Bekymringen fra berørte havner er at direktivet fører til økte kostnader for sjøtransport, noe som fører til at mer transport havner på vei.  Havner på Møre og i Trøndelag berøres ikke av soveldirektivet. Dette gjør en midtskandinavisk transportkorridor enda mer attraktiv. 

 

Länsstyrelsen i Västernorrland mener at gods innenfor SECA-området ikke tjener på å transportere gods via Trondheim Havn.  Länsstyrelsen i Västernorrland mener derimot at transatlantisk gods som skal inn eller ut på det internasjonale markedet har mye å tjene på å gå via Trondheim Havn. Det samme gjelder grenseoverskridende gods mellom Sverige og Norge. En elektrifisering av Meråkerbanen samtidig med Trønderbanen vil gi mulighet for en kostnadseffektiv, miljøvennlig og framtidsrettet transport øst-vest i Skandinavia. 

Slik situasjonen ser ut i dag har Trondheim havn har nådd sin kapasitetsgrense, og har heller ingen utviklingsmuligheter. En viktig forutsetning for økt gods via havneløsninger, er god infrastruktur på trøndersk side. Derfor er det viktig at politikere og beslutningstakere blir enige om ny lokalisering av logistikknutepunkt i Trøndelag.

Økonomiske interesser

De grønne pilene viser transportnettverket TEN-T sine prioroteringer.

De grønne pilene viser transportnettverket TEN-T sine prioroteringer.

Gode transport- og infrastrukturløsninger i Trøndelag legger til rette for eksport av varer og gods til nye, voksende markeder i Russland og Baltikum. I dag går 529 000 tonn gods per år over Storlien på vei. Det motsvarer 22 000 vognlaster per år.  Potensialet for godstrafikk på jernbane over Storlien og Meråkerbanen er kartlagt til å være over 1 mill/t pr år. Transportalternativet til godsforetakene er lastebiltransport. Prisen for drivstoff øker. Samtidig må transportløsningene forbedres for å redusere bindingstiden for kapital. Rask, effektiv og trafikksikker transport er viktig for godsforetak. Derfor er det viktig at det legges til rette for samferdselssektoren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Midnordic Green Transport Corridor Map

Illustrasjon over relative godsstrømmer mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.  Kilde: ÅF Infraplan

Illustrasjon over relative godsstrømmer mellom Norge, Sverige, Finland og Russland.
Kilde: ÅF Infraplan

Mer informasjon

Lurer du på hvorfor Meråkerbanen og logistikknutepunkt i Trøndelag er viktig i et globalt perspektiv? Hvordan vil Svoveldirektivet som trer i kraft i 2015 påvirke infrastruktur i Trøndelag? Bruk 6 minutter på denne animasjonsvideoen fra NECL: http://www.midnordictc.net/misc/animation.4.6bd69b67137b004c99b80008585.html

 

Les svoveldirektivet her: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0032:EN:NOT

 

Les mer om utslipp fra maritim transport her: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/ships.htm