Helseprogrammet

EUs helseprogram (2008-2013) vil fra 2014 bli erstattet av et nytt tredje helseprogram for perioden 2014-2020. Det tredje helseprogrammet fokuserer på sammenhengen mellom økonomisk vekst og en sunn befolkning. Europas 2020-mål om en bærekraftig vekst skal prioriteres i tildelingene.helse1

Forventet lansering av programmet er mai 2014.

Budsjett og finansiering

Helseprogrammet har et budsjett på € 449,4 millioner. I likhet med det forrige programmet vil det nye helseprogrammet gi støtte gjennom 4 ulike finansieringsinstrumenter:

•             Midler til felles tiltak (Joint Action)
•             Midler til prosjekter
•             Midler til NGOer som driver helserelatert arbeid
•             Procurement 

Programmet legger opp til en finansieringsrate for alle typer midler på 60%, og i tilfeller med «eksepsjonell nyttighet» kan den øke til 80%.

Mål
Det overordnede målet med programmet er å samarbeide med medlemslandene om å delfinansiere prosjekter med målrettede tiltak innenfor følgende fire hovedtema:

  1. Fremme helse, forebygge sykdom og støtte tiltak for helsefremmende livsstil
  2. Beskytte innbyggerne mot grensekryssende helsetrusler
  3. Fremme innovasjon og bærekraftige helsesystemer
  4. Bedre tilgang til gode og trygge helsetjenester for innbyggerne

Potensielle kandidater for finansiering er nasjonale helsemyndigheter, samt offentlige og private aktører, internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner med en generell interesse for helse på EU-nivå og som støtter programmets spesifikke mål.

Helsedirektoratet vil fortsette å være nasjonalt kontaktpunkt i neste programperiode.

Infoskriv fra Helsedirektoratet, kan du finne her.

For mer informasjon om programmet, se her.