Innovasjon høyt på agendaen både i EU og i Trøndelag

Vinnerne av ide- og prosjektutviklingskonkurransen Kreativ 24 ble premiert med en studietur til Brussel 13.-14. januar, for å lære mer om innovasjonsarbeid innenfor EU.

 

Studentene fikk også en omvisning i EU-parlamentet sammen med Christofer Berg, politisk rådgiver til den svenske EU-parlamentarikeren Lena Ek.

I juni 2010 presenterte EU-kommisjonen unionens nye tiårige vekststrategi, Europe 2020, hvis hovedmål var å videreutvikle EU til å bli en smart, bærekraftig og inkluderende økonomi. Sentralt i Europe 2020 står Innovation Union, et av de syv flaggskipsinitiativene som skal bidra til at EU når sine mål for økonomisk vekst. Per i dag bruker EU 0,8 % mindre av BNP på forskning og utvikling enn USA, og 1,5 % mindre enn for eksempel Japan; for å øke konkurransedyktigheten internasjonalt viderefører Innovation Union blant annet målet fra Lisboatraktaten om at 3 prosent av medlemsstatenes BNP skal gå til forskning og utvikling. Innovation Union er først og fremst ment for å styrke innovasjonsarbeidet innenfor de områdene som har mest betydning for EUs borgere, som for eksempel klima, energieffektivitet og helse.

De viktigste konkrete initiativene som introduseres gjennom Innovation Union er:

– Fullføringen av det europeiske forskningsområdet (ERA) innen 2014, herunder det mange kaller den 5. frihet; fri flyt av forskere og kunnskap.
– Forenkling av regelverk mellom medlemsstatene, blant annet gjennom å fullføre arbeidet med å få på plass en egen EU-patent.
– Oppstart av flere såkalte europeiske innovasjonpartnerskap (European Innovation Partnerships) mellom offentlige og private aktører, for eksempel pilotprosjektet Partnerskap for en aktiv og sunn alderdom.

Innovasjon var også naturlig nok det sentrale temaet da vinnerne av innovasjonskonkurransen Kreativ 24 kom til Brussel på et studiebesøk tilrettelagt av Mid-Norway European Office og Mid-Sweden Office. Studentene fra HiST og Mittuniversitetet fikk blant annet med seg et foredrag av Eva Camerer, norsk nasjonal ekspert i EUs Generaldirektorat for næringsliv og industri. Camerer la vekt på behovet for økt kostnadseffektivitet i offentlig sektor innenfor EU, og pekte blant annet på sosial innovasjon (for eksempel det å hjelpe mennesker med spesielle behov med å komme seg ut i arbeidslivet) som et virkemiddel for å oppnå dette. En annen foredragsholder var Niklas Bergström, sjef for Svenskt Näringslivs Brusselkontor, som fortalte studentene om hvordan lobbyvirksomheten i Brussel foregår. Bergström fokuserte også på behovet for å forenkle regelverket mellom EU-landene for å stimulere til økt innovasjon, som for eksempel gjennom introduksjonen av EU-patentet.

Studiebesøket inkluderte også et besøk ved hovedkontoret til European Students Union.