Klimaendringer utgjør økende risiko

Klimaendringer medfører værendringer og spredning av sykdommer over større landområder enn tidligere, og har derfor allerede ført til dødsfall i Europa, slår en ny rapport fast, publisert 25. januar av Det europeiske miljøbyrået (EEA).

Selv om klimaendringene kommer med flere positive faktorer – som mildere vintre – veier dette ikke opp for ulempene, som flere hetebølger, som kan føre til at mennesker dør av heteslag, ifølge rapporten.

Hetebølger er det naturfenomenet som førte til flest dødsfall i Europa i perioden 1991-2015. Dødeligheten her var rundt 130 per én million innbyggere, sammenlignet med én til fem dødsfall per million innbyggere for andre naturfenomener.

Antall hetebølger har økt betydelig på de siste tiårene, og EEA anser det som sikkert at denne tendensen bare vil fortsette. Bare under hetebølgen sommeren 2003 omkom rundt 70.000 mennesker i Europa som en direkte følge av varmen. Hetebølgene blir ofte spesielt kraftige i større byer, hvor varme kombineres med høy luftforurensning, og selv middels høye temperaturer kan være dødelige.

Den reelle effekten av klimaendringer vil i stor grad avhenge av folks sårbarhet. Særlig eldre, barn, folk ved kysten og fattige i byer vil kunne komme til å være ekstra utsatt. Rapporten presiserer at dette er høyst sannsynlige antakelser, men fortsatt bare antakelser. Tall på antall berørte kan like gjerne skyldes faktorer som økende befolkning, høyere brutto nasjonalprodukt også videre, og ikke nødvendigvis bare klimaendringer.

Foto: JanJBrand/iStockphoto

Foto: JanJBrand/iStockphoto

Overførbare sykdommer

Klimaendringer medfører også varmere vær, og det kan føre til en økt spredning av vektorer, også til Norge. Skogflått (ixodes ricinus) vil kunne være bærere av og smitte folk med sykdommene borreliose (lyme borreliosis) og skogflåttencefalitt – en hjernebetennelse med 30% dødelighet for mennesker. I Norge er det kun deler av Hedmark, Oppland, Troms og Finnmark som så langt ikke har fått påvist spredning av skogflått.

Asiatisk tigermygg (aedes albopictus) er potensiell bærer av chikungunyavirus samt zika- og, denguefeber. Den er blitt observert så langt nord som i Nederland, men det har også blitt påvist at kyststrøkene i Sør-Norge har passende klima for myggen.

Økte havtemperaturer legger også til rette for spredning av bakterien vibrio, og denne har blitt observert både i Nordsjøen og i Østersjøen, spesielt under den varme sommeren i 2014.

Ekstremvær, flom og oversvømmelser

Høyere nedbørsmengder og stigning av verdenshavene tok i perioden 2000-2014 livet av rundt 2.000 mennesker og berørte rundt 8,7 millioner i Europa, ifølge rapporten. Det er antatt at denne tendensen til fortsette i det 21. århundre. Det er ventet flere oversvømmelser i kystregioner – særlig i Vest Europa – enn i innlandsregioner med elveløp.

Rapporten blir publisert hvert fjerde år av Det europeiske miljøbyrået, der også Norge er medlem. Du kan lese den 400 sider lange rapporten i sin helhet her.