Kommisjonen: – EU-landene må utjevne investeringsforskjellene

For at EU skal styrke sin konkurranseevne må landene i Øst-Europa øke sin satsning på innovasjon for å ta igjen landene i vest, sier EU-kommisjonen i sin nye årlige rapport European Innovation Scoreboard som ble publisert 22. juni.

Investering i innovasjon og forskning skjer i hovedsak i Vest-Europa, og mens 18 EU-land det siste året har økt sine investeringer til dette feltet, har ti land beveget seg i motsatt retning og kuttet ned på pengebruken, sier rapporten, som har blitt utgitt hvert år siden 2001.

Som en følge av de store forskjellene EU-landene imellom, oppfyller ikke EU Lisboa-strategiens mål om at 3 prosent av offentlige investeringer skal gå til forskning og utvikling, slår rapporten fast.

Lisboa-strategien er EUs strategi for økt vekst og sysselsetting, og ble vedtatt i 2000. Strategien har som mål at EU skal bli verdens mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomi.

Positiv utvikling
Til tross for ulikhetene EU-landene imellom har EUs totale innovasjonsevne økt med 5,8 prosent siden 2010, og er ventet å stige med ytterligere 6 prosent de neste to årene, sier rapporten.

Grå kolonner viser tallene fra 2010. Vannrette, mørke linjer viser rangering i 2016, mens fargede kolonner indikerer rangering i 2017. Norge er rangert som nummer 13. (Bilde hentet fra EIS-rapporten 2018).

Rapporten avslører en positiv trend i medlemsland som Nederland, Malta og Spania, samtidig som våre svenske naboer befester sin posisjon på innovasjonstoppen blant EU-landene, etterfulgt av Danmark, Luxembourg og Frankrike.

Frankrike trekkes også frem som et av landene som kan skimte med store fremskritt innen innovasjon de siste årene, blant annet på grunn av større offentlig støtte til forskning og utvikling, samt attraktive forskningssystemer.

Forskjellene må reduseres
Selv om EUs totale innovasjonsevne øker, er tiltak for å redusere investeringsulikhetene likevel nødvendig for at europeisk innovasjon skal opprettholde sin konkurransedyktighet globalt, sier EU-kommisjonen i rapporten.

Sett i forhold til USA, Canada og Japan viser rapporten at EU styrker sin posisjon, men med en vekstrate som er tre ganger høyere enn EUs utgjør Kina en reel trussel for Europas konkurransedyktighet innen innovasjon og nyskapning i tiden fremover.

Sterk, norsk økning
Rapporten tar også for seg tredjeland, og i likhet med fjoråret havner Norge i kategorien «sterke innovatører». Norge har styrket sin nasjonale innovasjonsevne betraktelig siden 2010, med en økning på hele 19, 5 prosent.

I rapporten fremkommer det at attraktive forskningssystemer og sterke innovasjonsmiljøer er viktige komponenter for at Norge anses som en «sterk innovatør» i Europa. Innovasjon og verdiskapning i Norge holder derfor et høyt produktivitetsnivå sammenliknet med mange EU-land, ifølge rapporten.