Nytt EØS-fond vil styrke regionalt samarbeid i Europa

Samarbeid på tvers av landegrenser skaper viktige arenaer for å finne felles løsninger på felles utfordringer. Nå har EØS-midlene etablert et nytt fond som skal støtte samarbeidsprosjekter på tvers av regioner og land i Europa.

 

 

 

 

 

 

 

EØS-midlene blir vanligvis gitt til prosjekter som innebærer samarbeid mellom partnere i et av de tre giverlandene Norge, Island og Liechtenstein, og i et av de femten mottakerlandene i EU. For det regionale fondet vil man derimot ta noen nye grep: For det første vil midlene bli tildelt prosjekter som spenner over flere regioner eller er transnasjonale av natur, slik at de involverer partnere og aktiviteter i mer enn kun to land. Dermed må prosjektpartnere gå sammen i et konsortium bestående av enheter fra minst tre land (ett giverland og to mottakerland) for å søke. Det andre nye elementet er at også europeiske land som står utenfor EU-samarbeidet vil kunne delta i prosjektene.

Totalt skal hele 34,5 millioner euro deles ut til ulike prosjekter med forventet oppstart i 2019. I første utlysning, som har søknadsfrist 1. juli, står 15 millioner euro til rådighet for gode prosjektideer innenfor følgende prioriteringsområder:

 • Innovasjon, forskning, utdanning, konkurranseevne
 • Sosial inkludering, ungdom i arbeid og fattigdomsreduksjon
 • Miljø, energi, klimaendringer og lavutslippsøkonomi
 • Kultur, sivilsamfunn, godt styresett og fundamentale rettigheter og friheter
 • Justis- og innenrikssaker

Støtte vil bli gitt til prosjekter som tar sikte på å fremme inkluderende dialog, styrke regionale nettverk, bidra til kapasitetsbygging og til utveksling av kunnskap for å fremme innovasjon, samt å sikre utvikling av bærekraftige samarbeidsstrukturer mellom næringsliv, offentlig sektor, sivilsamfunn og akademia.

Hvordan gå fram for å søke?

En god nyhet for deg som vurderer å søke at søknadsprosessen for denne utlysningen er enklere enn det som ofte er vanlig. Søknadsprosessen består av to trinn, hvor den første søknaden kan være nokså kortfattet og kun skal gi et generelt inntrykk av prosjektideen. Det er først etter en første vurdering av søknadene at noen av prosjektene vil gå videre til steg to hvor søknadene må ferdigstilles og inkludere mer konkrete planer.

Hvem kan søke?

Prosjektpartnere fra følgende land kan søke om støtte:

Giverland: Norge, Island og Liechtenstein.

Mottakerland i EU: Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kyprus, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.

Mottakerland utenfor EU: Albania, Bosnia-Hercegovina, Hviterussland, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, Serbia, Tyrkia og Ukraina.

Søkere må, som nevnt ovenfor, gå sammen som et konsortium bestående av minst tre parter. Det vil oppfattes som positivt å inkludere partnere fra mer enn tre land og det finnes ikke et maksimalt antall for hvor mange prosjektpartnere som kan være med. Likevel er det selvsagt viktig at antall deltagere må være et logisk antall ut i fra hva som er målet med prosjektet og hva som er mulig å gjennomføre i praksis.

Alle prosjekter må ha en prosjektleder fra ett av de 15 ordinære mottakerlandene (i enkelte tilfeller kan også prosjektleder være fra et giverland eller en internasjonal organisasjon). Videre må minst én annen partner enten være fra ett av de 15 ordinære mottakerlandene eller fra et mottakerland utenfor EU. I tillegg må man ha med en såkalt ekspertpartner som enten kan komme fra et giverland, fra et EU-land som ikke selv kan motta EØS-midler eller være en internasjonal organisasjon.

Hvem kan være partnere?

En enkeltperson kan ikke delta som prosjektpartner, men sett bort fra dette, kan prosjektpartnere ta svært mange forskjellige former:

 • Lokale myndigheter som kommuner, samlinger av kommuner og (delvis) kommunale organisasjoner.
 • Regionale myndigheter, samlinger av regioner og (delvis) regionale organisasjoner.
 • Statlige virksomheter, organisasjoner som delvis mottar statlig finansiering, statlige eide selskaper og organisasjoner.
 • Sivilsamfunnorganisasjoner som NGO-er, sosiale virksomheter og interesseorganisasjoner.
 • Private selskaper
 • Foreninger
 • Sosiale partnere som fagforeninger, sektorforeninger, arbeidsgiverforeninger, handelskamre og industri. mer om EØS-fondet

Les mer om EØS-fondet for regionalt samarbeid her.