Historikk

Trøndelags Europakontor ble startet i 2001 som et prosjekt med 7 partnere og har utviklet seg til et bredt samarbeid for internasjonalisering i regionen. Trøndelags Europakontor er i dag en permanent representasjon organisert som en forening med 13 medlemmer fra privat næringsliv, offentlige myndigheter og FoU-aktører fra Trøndelag.

Utover andre halvdel av 1990-tallet ble det i Trøndelag diskutert å opprette en regional representasjon i Brussel i lys av EØS-avtalen og dens berøring med trøndersk nærings- og samfunnsliv. En invitasjon om samlokalisering med Jämtland og Västernorrland sitt kontor i Brussel, førte til at fylkeskommunene tok initiativ til å starte et prøveprosjekt i 2001. Kontoret ble da organisert som et prosjekt og ble eid og styrt av følgende medlemmer: Nord- og Sør-Trøndelag Fylkeskommuner, Trondheim og Steinkjer kommuner, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelagsforskning.

I oppstartsperioden var det størst fokus på internasjonalisering og eksport, og kontoret rettet seg dermed spesielt mot trøndersk næringsliv. Deler av disse funksjonene blir i dag oppfylt av organisasjoner som for eksempel Innovasjon Norge. Dette har ført til at Trøndelags Europakontor i dag driver mye med informasjonsarbeid opp mot trøndersk samfunnsliv i sin helhet. Dette eksemplifiseres gjennom kontorets samarbeid med aktører som søker deltagelse i europeiske forsknings- og utviklingsprogram,og samspill med regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og deltakelse i europeisk samarbeid.

I 2004 ble SpareBank 1 Midt-Norge og Nord-Trøndelags Elektrisitetsverk medlemmer, og kontoret ble i løpet av 2005 omorganisert fra et prosjekt til en permanent representasjon organisert som foreningen Trøndelags Europakontor fra og med januar 2006. Samme år ble Bioforsk Midt-Norge medlem i Trøndelags Europakontor, og i 2007 kom SINTEF og NTNU med. Steinkjer kommune var medlem fra oppstart i 2001 til 2012, mens NTE var medlem fra 2004 til 2013. Stjørdal kommune var medlem fra 2012 til 2014, og Innherred samkommune ble medlem i 2013. Fra 1. januar 2014 ble også Husbanken region Midt-Norge kommet med som medlem. 1. juni 2015 ble fire nordtrønderske kommuner medlemmer: Snåsa, Inderøy, Verran og Steinkjer. 1.april 2016 gikk Orkdalsregionen inn som nytt medlem av Trøndelags Europakontor. Denne utviklingen bidrar til det noe bredere fokus som Trøndelags Europakontor har i dag.