Vedtekter

Vedtekter for foreningen Trøndelags Europakontor

§ 1 Navn
Foreningens navn er Trøndelags Europakontor.
I utenlandsk sammenheng benyttes merkenavnet ”Mid-Norway European Office”
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
Foreningen har sitt sete i Trondheim.

§ 2 Formål og oppgaver
Foreningens formål er å bidra til regional utvikling i Trøndelag/Midt-Norge gjennom bl.a. å
a) assistere næringslivet i internasjonalisering,
b) assistere FoU-miljøer, skoler og bedrifter som søker deltakelse i europeiske utdannings- og FoU-programmer,
c) assistere regionale og lokale myndigheter med informasjon, representasjon og deltakelse i europeisk samarbeid.

§ 3 Medlemskap
Styret vedtar opptak av juridiske personer i foreningen etter invitasjon eller søknad. Alle medlemmer plikter å oppnevne en kontaktperson for foreningen.

§ 4 Utmelding
Utmelding av foreningen skal meldes skriftlig til styret innen utløpet av 1. kvartal og har virkning fra og med 01.01 påfølgende år.

§ 5 Kontingent
Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet, etter innstilling fra styret.
Krav om innbetaling sendes medlemmene hvert år i januar. Betaling av medlemsavgift skal skje innen 30 dager etter at krav er mottatt.
Utover de midler som foreningen mottar gjennom kontingenten kan kontoret ta seg betalt for spesielt arbeidskrevende oppdrag.

§ 6 Årsmøte
a) Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Medlemmene kan delta med en eller flere representanter på årsmøtet og utpeker selv sin(e) representant(er). Medlemmenes stemmevekt på årsmøtet beregnes ut fra medlemskontingent. Medlemmene innehar en (1) stemme for hver 50.000 kr i medlemskontingent. Stemmevekten begrenses oppad til1/3 av det samlede antall stemmer, rundet av nedad til nærmeste hele stemme. Med mindre annet er bestemt treffes avgjørelser ved alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

b) Årsmøtet avholdes senest innen utgangen av 2. kvartal, enten i Norge eller i Brussel.

c) Innkalling til årsmøtet skal inneholde tid og sted for møtet og forslag til dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles. Forslag til endring av vedtekter skal gjengis i innkallingen. Vedlagt innkallingen til årsmøtet skal følge årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning og eventuelt valgkomiteens innstilling til nytt styre.

d) Årsmøtet ledes av en møteleder valgt av og blant medlemmene, etter forslag i årsmøtet.

e) Møte- og talerett ved årsmøtet har, i tillegg til foreningens medlemmer, styrets medlemmer og daglig leder.


§ 7 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal behandle
a) styrets årsmelding,
b) fastsettelse av årsregnskap,
c) velge revisor og fastsette hans godtgjørelse,
d) fastsette medlemskontingenten for neste driftsår,
e) innkomne forslag, herunder eventuelle forslag om endring av vedtekter og opptak av nye medlemmer,
f) valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder valg av styrets leder, Valgperioden er 2 år både for medlemmer og varamedlemmer,
g) valg av valgkomite.

§ 8 Valgkomite
Valgkomiteen skal bestå av minimum 3 medlemmer og velges for en periode på 2 år.
Valgkomiteen skal forberede valg på styrets medlemmer og varamedlemmer, herunder valg av styreleder samt medlemmer til valgkomiteen.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en tredel av medlemmene krever det.

§ 10 Styret
a) Foreningen ledes av et styre som bør representere mangfoldet i medlemsmassen.
b) Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, samt representere foreningen utad.
c) Styret skal bestå av fra 5 til 7 medlemmer med personlige varamedlemmer.
d) Styret møtes etter styreleders innkalling, eller etter krav fra øvrige styremedlemmer eller daglig leder.
e) Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.
f) Styremedlem og varamedlem som må forlate styrevervet før valgperiodens utløp, kan erstattes av medlem utpekt av respektive medlemsorganisasjon. Ordinært valg skjer ved første årsmøte.

§ 11 Signatur
Styrets leder og daglig leder har i fellesskap fullmakt til å signere på foreningens vegne i forretningsforhold.

§ 12 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 13 Revisjon
Foreningens regnskapsår er kalenderåret.
På årsmøtet skal framlegges et revisorgodkjent regnskap fra foregående år.
Foreningen skal til enhver tid gi fullt innsyn i alle deler av sin virksomhet på forespørsel fra en av medlemmene.

§ 14 Oppløsning
Årsmøte kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 flertall. Ved avvikling skal det velges et avviklingsstyre. Årsmøtet fatter vedtak hvordan foreningens midler skal disponeres etter oppløsning.