Næringsliv

Trøndelagsregionen har et nyskapende og internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Regionen er også kjent som Norges teknologihovedstad, med Skandinavias største forskningsinstitutt SINTEF lokalisert i Trondheim. Ny teknologi spiller derfor en sentral rolle i utvikling og internasjonalisering av næringslivet. Regionens bedrifter, særlig små- og- mellomstore bedrifter, har i de senere årene fått økt fokus på eksport. Flere av de forskningsintensive trøndelagsbedriftene har deltatt i EU-prosjekter, og på den måten etablert seg på utenlandske markeder.

Med kystområder ideelle for fiske, fangst og oppdrett, samt fruktbart og flatt innland har Trøndelag lange tradisjoner innen agrarnæringen. De viktigste næringene i regionen er i dag energi og industri, samt de to agrarnæringene fiskeri og landbruk.

Energi
De siste årene har trøndersk næringsliv, i samarbeid med FoU-miljøet bygget opp sterke kompetansemiljøer innen offshore. Norges største gassfelt, Troll, er resultat av nettopp dette miljøet. I tillegg har leverandørindustrien i Trøndelag bidratt tungt ved både Ormen Lange- og Kristin-utbyggingene. Petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og i Norskehavet spesielt, vil være viktig for næringslivet i Trøndelag de neste 100 årene. Petroleumsaktiviteten i Norskehavet gir oppdrag til midtnorsk næringsliv verdt flere milliarder årlig.

Industri
Industrien i Trøndelag har sterke tradisjoner og en stolt historie. Trøndersk industri er moderne og framtidsrettet samtidig som den er bygd på sterke tradisjoner og unik kunnskap og tradisjon. I tillegg til omfattende industrivirksomhet i Trondheim er det sterke industrimiljø med store hjørnesteinsbedrifter i Leksvik, Rissa, Verdal, Stjørdal og Orkanger.

Fiskeri
Fiske og fiskeoppdrett utgjør betydelige eksportverdier for Trøndelag. Fiskeri- og havbruksnæringa vil være en av bærebjelkene i nordtrøndersk næringsliv i uoverskuelig fremtid. Fra den spede begynnelse for 30 år siden har havbruk blitt en milliardnæring som hindrer fraflytting og skaper verdier lokalt. Hitra og Frøya i Sør-Trøndelag, samt Vikna og Flatanger i Nord-Trøndelag har store hjørnesteinsbedrifter basert på fiskeri og oppdrett.

Landbruk
Rasjonaliseringsprosessen innen jordbruket har pågått over mange år, og fører til at også de trønderske gårdsbrukene blir færre og større. Landbruk og landbruksproduksjon er bærebjelker for trøndersk sysselsetting og bosetting. Innherred har tradisjonelt vært det området i Trøndelag der jordbruket har vært størst.

Mat og opplevelsesnæring
Mat- og opplevelsesnæringer er viktige næringer i Trøndelag, og i Trøndelagsfylkenes felles satsningsplan heter det at “kreativitet, kunst og kultur skal bidra til utvikling og verdiskapning”. I Trøndelagsregionen finner man ulike tilnærminger til opplevelsesnæringen, men felles er en blanding av natur, historie og kulturtradisjoner i tillegg til kulturopplevelser som film, festivaler og kulturminner. Lokalprodusert mat er også en del av opplevelsesnæringen.

Trøndelag har en tradisjonell og utpreget mattradisjon, og kan kalles en matregion. Trøndelag er kjent for sine råvarer av høy kvalitet og fokus på lokal mat, for eksempel så ble Bondevettprisen 2013 vunnet av Rørosmat. Hvert år arrangeres Norges største matfestival i Trøndelag med Oi! Trøndersk mat og drikke AS i spissen. Oi! spiller en sentral rolle i å videreutvikle Trøndelag som matregion, og har som mål å fremme trøndersk matkultur lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som et ledd i å markedsføre trøndersk mat i utlandet koordinerer OI! den trønderske deltagelsen på verdens største mat og landbruksmesse Grüne Woche i Berlin.