Europa 2020

Europa 2020-strategien er EUs vekststrategi fram mot 2020.

europa 2020

Strategien skal føre Europa ut av den økonomiske og sosiale krisen ved å skape gode forutsetninger for en mer konkurransedyktig økonomi med høyere sysselsetting. EU bygger videre på Lisboa-strategien, men i Europa 2020 er det lagt langt større vekt på å skape innovasjon og nytenkning.

Smart, bærekraftig og inkluderende vekst

I Europa 2020 har Kommisjonen identifisert tre typer vekst som skal sikre framgang i Europa

 • smart vekst gjennom flere effektive investeringer i utdanning, forskning og innovasjon.
 • bærekraftig vekst gjennom en overgang til å bli en lav-karbon økonomi med et konkurransedyktig næringsliv.
 • inkluderende vekst gjennom å skape jobber, økt arbeidsdeltakelse og fattigdomsbekjempelse.

5 Mål for EU i 2020 

Helt konkret har Kommisjonen satt opp fem mål innenfor områdene sysselsetting, innovasjon, utdanning, inkluderende samfunn og klima og energi. Målene skal være nådd inne 2020.

 •  Forskning og Innovasjon: 3 % av EUs BNP skal investeres i forskning og innovasjon
 • Sysselsetting: 75 % av de mellom 20 og 64 skal være sysselsatt.
 • Klima og bærekraftig energi: Klimagassutslipp skal reduseres med 20 – 30 % i forhold til nivåene i 1990, 20 % av energi skal komme fra fornybar energi, samt 20 % økning i energieffektivitet.
 • Utdanning: Redusere antallet som ikke fullfører lavere utdanning med 10 % og minst 40 % i alderen 30-34 skal fullføre høyere utdanning.
 • Bekjempelse av fattigdom og ekskludering fra samfunnet: Minst 20 millioner færre mennesker i eller i fare for fattigdom og sosial eksklusjon.

For å sikre at Europa 2020-strategien produserer forventede resultater har EU innført et økonomisk styringssystem som skal samordne EUs og medlemslandenes politikk.

 EUs syv flaggskipinitiativ 

Europa 2020-strategien skal følges opp gjennom syv delstrategier, også kalt flaggskipinitiativ. Medlemslandene skal sette nasjonale mål som tar hensyn til deres situasjon og utgangspunkt, og landene skal etablere nasjonale reformprogram.

Tre flaggskipinitiativ er etablert for å sikre smart vekst

 • Digital dagsorden for Europa – øke utbyggingen av høyhastighets internett og utnytte fordelene ved et digitalt indre marked for husholdninger og virksomheter.
 • Ungdom på vei – gjøre utdanningssystemene mer effektive og gjøre det lettere for unge mennesker å komme inn på arbeidsmarkedet
 • Innovasjonsunionen – bedre rammer og finansiering for forskning og innovasjon, for å sikre at innovative idéer kan bli omgjort til nye varer og tjenester som skaper vekst og syssiuelsetting.

To flaggskipinitiativ er satt opp for å sikre bærekraftig vekst 

 • Næringspolitikk for en global verden – forbedre rammebetingelsene, særlig for små- og mellomstore bedrifter, og støtte utviklingen av en sterk og bærekraftig industriell base som kan konkurrere globalt.
 • Et ressurseffektivt Europa– bidra til å frikoble økonomisk vekst fra ressursforbruket, støtte overgangen til en lavkarbonøkonomi, øke bruken av fornybare energikilder, modernisere transportsektoren og fremme energieffektivitet.

To flaggskipinitiativ er satt opp for å sikre inkluderende vekst

 • Dagsorden for nye ferdigheter og jobber – modernisere arbeidsmarkedene og sette folk i stand til å utvikle sine ferdigheter gjennom hele livet med sikte på økt yrkesdeltakelse og bedre balanse mellom tilgang på arbeidskraft og etterspørsel i arbeidsmarkedet, inkludert mobilitet.
 • Europeisk plattform mot fattigdom – sikre sosial og geografisk samhørighet slik at fordelene ved vekst og jobber kommer flest mulig til gode, og at personer som opplever fattigdom og sosial ekskludering gis mulighet til å leve i verdighet og ta aktiv del i samfunnet. (kilde: regjeringen.no)

EUs mange program for perioden 2014-2020 fungerer som verktøy for Europa 2020 og skal bidra til at målene blir nådd.
Norge betaler inn ca to milliarder kroner i året til den delen av EU-budsjettet som går på konkurranseevne. Ved å delta i ca 75 prosent av programmer forvaltet av EU, er Norge med på å nå Europa 2020-målene. Innovativt, bærekraftig og inkluderende samarbeid på tvers av Europas grenser, er avgjørende for å kunne komme sterkere ut av krisen.
Du kan lese mer om mange av disse programmene på våre sider.

For mer informasjon om Europa 2020, se her
For mer informasjon om Norges holdning til Europa 2020, se regjeringen.no