Overgangen til en sirkulær økonomi – Green Week 2014

Det er en økende oppfatning at miljøkampanjer ikke lenger fungerer og at grønnere økonomiske modeller ikke klarer å vinne innpass i raskt nok tempo. Dette er bakgrunnen for arrangeringen av Green Week, den største årlige konferansen om europeisk fornybarpolitikk. Temaet i år var sirkulær økonomi, ressurseffektivitet og avfall.

Green Week bringer sammen politikere, næringslivsledere, verdensledende frivillige organisasjoner, akademia, kjendiser og media, for å diskutere hvorfor man ikke har klart å gjøre de nødvendige gjennombrudd for å sikre en bærekraftig økonomi og et bærekraftig samfunn, og hvordan vi kan gjøre det i fremtiden. Konferansen er en unik mulighet for debatt og utveksling av erfaringer og beste praksis. Den har i løpet av det siste tiåret etablert seg som et uunnværlig arrangement for alle som er involvert i å beskytte miljøet. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Årets konferanse fant sted i Brussel 3. til 5. Juni, og hadde sirkulær økonomi, ressurseffektivitet og avfall som tema. En sirkulær økonomi sees på som den logiske løsningen for en verden med begrensede ressurser. Det er et sted der nesten ingenting er bortkastet, der gjenbruk og gjenvinning av produkter har blitt vanlig praksis, og hvor bærekraft er en av grunnsteinene samfunnet er bygget opp på. Dette innebærer altså en fullstendig systemendring, som berører alle aktører i verdikjeden, og det vil kreve betydelige innovasjoner innen teknologi, organisasjon og samfunnet som helhet for å drive endringsprosessen. Konferansen favner altså bredt. Temavalget kan sees i sammenheng med at Kommisjonen i år vil legge frem nye forslag for at Europa skal kunne utløse det uutnyttede potensialet i den sirkulære økonomien.

Janez Potočnik, Kommisær for miljø, talte ved flere anledninger på Green Week 2014.

Janez Potočnik, Kommisær for miljø, talte ved flere anledninger på Green Week 2014.

En bærekraftig verden er innenfor rekkevidde
Kommisæren for miljø, Janez Potočnik, var med på åpningssesjonen av årets Green Week. Sammen med flere andre oppsummerte han dagens situasjon og utfordringer, samt veien videre.

Direktøren ved the Earth Institute, Jeffrey Sacs, sa at vi kan snakke om å utrydde fattigdom, om nok mat og om bærekraftighet fordi den nødvendige teknologien allerede er her, eller er innen rekkevidde; det har vært en teknologisk revolusjon. Sacs mener at bærekraftighet må tas inn i alle FNs tusenårsmål, og til alle pessimistene som sier at det er vanskelig å oppnå togradersmålet så sier han; vi har teknologien og ser nødvendigheten – herfra er valget kun politisk. Her kan man også nevne Sandra Steingraber, forfatteren av boken Living Downstream, som i sitt innlegg kritiserte USA for deres politikk hvor man sier at man vil kutte klimagassutslipp, men samtidig støtter utbyggingen og bruken av fossile brensler. Hun påpekte at teknologien allerede finnes, og at USA kan bli et lavutslippssamfunn på kun noen tiår, men at denne utviklingen holdes tilbake av olje- og gassindustrien.

Marco Lambertini i WWF International uttalte at hovedproblemet er at vi sliter med å samarbeide og koordinere, og med å sette ideer ut i konkret handling. Her er partnerskap på tvers av sektorer viktig – noe arrangørene av Green Week også vektla gjennom samarbeid om organiseringen av visse konferanser, sammensetningen av talere, og ved å ha dette som tema for noen seanser.

Avfall, resirkulering og forbrukernes rolle
Organisasjonen Recycle across America/the world ved Mitch Hedlund vektla forbrukerne, og forklarte hvordan noe så enkelt som mer forståelig merking av søppelbokser vil kunne føre til en betraktelig økning av andelen søppel som resirkuleres og dermed bidra til målet om en sirkulær økonomi. Den sentrale rollen til avfall og resirkulering var også temaet for andre seanser denne uken, for eksempel konferansene om e-avfall, CO2 og avløpsvann. Avgifter på deponering av avfall ble tatt opp som et svært viktig virkemiddel i flere ulike konferanser. Også rollen til forbrukerne ble sett mye på, som for eksempel hvordan vi reagerer på prissignaler, på ulike typer kommunikasjon og mediefremstilling. Green week logo

Hvordan skape gode rammer for en sirkulær økonomi?
Betydningen av politiske rammer for å fremme utviklingen av en sirkulær økonomi ble tatt opp ved flere anledninger. På hvilke områder trengs ytterlige politiske reguleringer og på hvilket nivå (globalt/europeiske/nasjonalt/regionalt) burde endringene skje på? I denne sammenhengen nevnte William Neale fra Kommisjonen blant annet finansielle virkemidler og overordnede mål på EU-nivå for ressurseffektivitet. Sistnevnte mente han at kunne fylle et hull i europeisk politikk, dog gjorde spørsmål fra salen det klart at ikke alle mente uforpliktende mål ville fungere som både «push-and-pull»-metode og føre til endring.

Næringsliv og arbeid
I «The entrepreneurial opportunities of the circular economy», tok talerne  opp meget like faktorer. Alle mente at små- og mellomstore bedrifter (SMBer) er svært relevante aktører for å oppnå en sirkulær økonomi. De er fleksible og tilpasningsdyktige, men problemet er ofte mangel på ressurser og informasjon. Nøkkelen her er offentlig-privat partnerskap. Les mer om dette, samt eksempler på suksessfulle SMBer, her og her.

Resirkulering og avfall var sentrale tema under årets Green Week

Resirkulering og avfall var sentrale tema under årets Green Week

Representanten fra UEAPME (The European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises) mente også at man må få til finansiering av SMBer på nasjonalt og regionalt nivå ved å øke bankenes kompetanse om sirkulær økonomi, slik at de lettere forstår SMBenes visjoner og dermed også enklere gir finansieringen det behøves for å få i gang utviklingen. En annen konferanse diskuterte nettopp hvordan man kan få med investorer.

I konferansen «Green jobs and skills» tok Christina Martinez fra OECD opp at man ikke kun må gå inn for å gjøre noen få type jobber grønnere – alle må bli det. Man må også tenke inklusiv vekst – endring må kombineres med opplæring slik at ikke noen mister deres arbeid på grunn av utgåtte ferdigheter og manglende kompetanse i og etter overgangen til en grønn, sirkulær økonomi.

Andre seanser tok også opp lignende tema, for eksempel næringsvirksomhet sin rolle, utfordringen med ressurseffektivitet i byggesektoren, og forretningsmodeller.

Regionenes rolle i dannelsen av en sirkulær økonomi
Også regionene ble inkludert gjennom konferansen «4 Motors for Europe boosting the circular economy», samt en sesjon som presenterte vellykkede eksempler fra grønne europeiske hovedsteder og andre byer. Økten var det tredje møtet i «Joint Technical Platform for Cooperation on the Environment» mellom Regionskomiteen og DG Energi, som har som mål å fremme løsninger for bedre implementering av EUs miljørett.

Konferansen favnet bredt
Andre tema som ble tatt opp på årets Green Week var innovative matsystemer, plastikk i en sirkulær økonomi, utviklingen av et system av indikatorer for et ressurseffektivt Europa, lanseringen av prisen for den grønne europeiske hovedstaden 2017, prisutdelinger, transport og drivstoff i en sirkulær økonomi, marint søppel, fosfor og forvaltning av naturressurser, for å nevne noen.

 

For hele programmet, informasjon om de ulike konferansene, foredragsholderne og deres presentasjoner kan man gå inn her.

Juni er måneden for fokusområdet energi, klima og miljø. Mens Green Week er den største årlige konferansen om europeisk fornybarpolitikk, er EU Sustainable Energy Week Unionens største arrangement når det kommer til fornybar energi og energieffektivisering. Sistnevnte kan du lese mer om på våre hjemmesider.

Skrevet av: Silje E. Nordmo