Samarbeidsforum

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network: Regionalt nettverk for forskning og utvikling hvor mer enn 100 regionskontor deltar. Trøndelags Europakontor er medlem fra og med 1.mars 2013. ERRIN skal forenkle kunnskapsutveksling og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket skal også hjelpe regioner til lettere å se mulighet til deltakelse i EU-programmer. Trøndelags Europakontor jobber mest aktivt innenfor arbeidsgruppene for energi og klimaendring, bioteknologi, transport og helse. Les mer.

H2020-trondelag_logo

Horisont 2020-Trøndelag: H2020-Trøndelag er ett av åtte EU- nettverk finansiert av Norges Forskningsråd, med mål om økt mobilisering til og deltakelse i EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. H2020-Trøndelag ble etablert i 2015 og skal gå over tre år. Nettverket har et tverrsektorielt fokus, og retter seg mot innovative bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører med internasjonale ambisjoner. Trøndelags Europakontor er prosjektleder, og står bak opprettelsen av nettverket i samarbeid med SINTEF, NTNU, NHO Trøndelag og Innovasjon Norge. Les mer.

 

Internasjonalt fagråd for Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Trøndelags Europakontor sitter i det internasjonale fagrådet. Fagrådet skal bidra til økt internasjonal kompetanse blant midtnorske bedrifter, tilrettelegge for internasjonal nettverksbygging og være en pådriver for trøndersk bedriftsdeltagelse i internasjonale næringslivsprosjekter. Les mer.

 

Internasjonalt forum: Internasjonalt forum er et samarbeidsorgan mellom offentlige og private institusjoner og virksomheter som arbeider med å fremme internasjonalisering i Trøndelag. Forumet har som formål å arbeide for økt internasjonalisering i regionen og skal bidra til å understøtte medlemmenes internasjonale aktiviteter. Næringsforeningen i Trondheimsregionen er sekretariat for forumet. Les mer.

 

NTNUNTNU Europastudier: Trøndelags Europakontor samarbeider med NTNU Europastudier. Kontoret tilbyr hvert år tre studenter fra masterprogrammet i Europastudier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet et praktikantopphold i tre måneder. Dette er en del av kontorets ungdomssatsing, samtidig som studentene får mulighet til å tilegne seg faglig og praktisk kompetanse relatert til deres studier. Praktikantoppholdet gir 15  studiepoeng. Les mer.

 

Nordsjøkommisjonen (NSC) og CPMR: NSC er en samarbeidsplattform for regionene rundt Nordsjøen (Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike). NSC ønsker å påvirke utviklingen i Nordsjøregionen spesielt, og i Europa generelt gjennom lobbyarbeid, resolusjoner og politiske uttalelser. NSC har fem faste temagrupper, hvorav Sør-Trøndelag fylkeskommune deltar i arbeidsgruppene for maritime ressurser og samferdsel. Til sammen deltar 13 norske fylkeskommuner i NSC. Fylkesordfører i Hordaland, Tom Christer Nilsen, ble valgt som president for to år på NSCs generalforsamling 27. juni 2014 i Aberdeen. Norge og Hordaland fylkeskommune overtar dermed sekretariatet. De Brusselbaserte regionskontorene med tilknytning til NSC (deriblant Trøndelags Europakontor), arbeider med å opprette en uformell arbeidsgruppe som skal støtte opp under NSC-initiativ. Aktiviteter innebærer informasjonsdeling, samarbeid rundt policy papers med sammenfallende tematikk og arrangementer. Medlemskap i NSC betyr automatisk medlemskap i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). CPMR er en paraplyorganisasjon for sju geografiske kommisjoner, hvorav NSC er en av disse. CPMR er en sentral og anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa og består av 150 medlemsregioner fra 28 land som til sammen representerer mer enn 200 mill. innbyggere. Målet er å jobbe sammen for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkt. Les mer.

 

nla-logo-sml

NLA (Nordic Logistics Association): Trøndelags Europakontor og lobbyorganisasjonen Nordic Logistics Association (NLA) har siden januar 2015 utviklet et samarbeid knyttet til transportområdet. For kontoret gir samarbeidet en verdifull merverdi når det gjelder informasjon om utvikling av EUs arbeid innen transport, og arrangementer knyttet til temaet. Sikkerhet knyttet til kjøring på vinterlige forhold, har så langt vært særlig sentralt i samarbeidet. Les mer.

 

RegioNor: RegioNor er et samarbeidsnettverk mellom de seks norske regionskontorene i Brussel (Trøndelag, Nord-Norge, Vest-Norge, Stavangerregionen, Osloregionen og Sør-Norge). Et resultat av dette samarbeidet er det felles regionale arrangementet under den europeiske uka for regioner og byer, Open Days, som årlig arrangeres i Brussel. Open Days konsortium: Trøndelags Europakontor deltar årlig i samarbeid med rundt 10 europeiske regioner med å arrangere et fellesseminar under EUs offisielle program for Open Days.

 

Tidlig varslingsgruppe: Utenriksdepartementet etablerte i 2013 en kontaktgruppe som tidligst mulig skal identifisere EU-initiativ som kan ha betydning for norske interesser. Norge må tidligere inn i EUs beslutningsprosesser og det er viktig at berørte parter involveres i arbeidet. Ved å tidligst mulig identifisere og diskutere EU-initiativ med EØS-relevans, skal Norge ha muligheten til å utnytte handlingsrommet og påvirke utfallet. Trøndelags Europakontor og de andre norske regionskontorene i Brussel samarbeider med Utenriksdepartementet og arbeidslivets parter i denne gruppen for Tidlig Varsling. Les mer her og her.

 

vri_logo_staendeVRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag): VRI Trøndelag skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning, med internasjonalisering som en gjennomgående strategi. Trøndelags Europakontor og VRI Trøndelag eies av flere av de samme aktørene; Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU og SINTEF. Trøndelags Europakontor fokuserer i stor grad på internasjonalisering, og det er derfor naturlig å samarbeide med VRI Trøndelag. Samarbeidet gjør også at begge aktører i større grad oppfyller sine målsetninger. Les mer.