Nettverk og samarbeid

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network: Regionalt nettverk for forskning og utvikling hvor mer enn 100 regionskontor deltar. Trøndelags Europakontor er medlem fra og med 1.mars 2013. ERRIN skal forenkle kunnskapsutveksling og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket skal også hjelpe regioner til lettere å se mulighet til deltakelse i EU-programmer. Trøndelags Europakontor jobber mest aktivt innenfor arbeidsgruppene for energi og klimaendring, bioteknologi, transport og helse. Les mer.

 

RegioNor: RegioNor er et samarbeidsnettverk mellom de seks norske regionskontorene i Brussel (Trøndelag, Nord-Norge, Vest-Norge, Stavangerregionen, Osloregionen og Sør-Norge). Et resultat av dette samarbeidet er det felles regionale arrangementet under den europeiske uka for regioner og byer, Open Days, som årlig arrangeres i Brussel. Open Days konsortium: Trøndelags Europakontor deltar årlig i samarbeid med rundt 10 europeiske regioner med å arrangere et fellesseminar under EUs offisielle program for Open Days.

 

Tidlig varslingsgruppe: Utenriksdepartementet etablerte i 2013 en kontaktgruppe som tidligst mulig skal identifisere EU-initiativ som kan ha betydning for norske interesser. Norge må tidligere inn i EUs beslutningsprosesser og det er viktig at berørte parter involveres i arbeidet. Ved å tidligst mulig identifisere og diskutere EU-initiativ med EØS-relevans, skal Norge ha muligheten til å utnytte handlingsrommet og påvirke utfallet. Trøndelags Europakontor og de andre norske regionskontorene i Brussel samarbeider med Utenriksdepartementet og arbeidslivets parter i denne gruppen for Tidlig Varsling. Les mer her og her.