Samarbeidsforum

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network: Regionalt nettverk for forskning og utvikling hvor mer enn 100 regionskontor deltar. Trøndelags Europakontor er medlem fra og med 1.mars 2013. ERRIN skal forenkle kunnskapsutveksling og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket skal også hjelpe regioner til lettere å se mulighet til deltakelse i EU-programmer. Trøndelags Europakontor jobber mest aktivt innenfor arbeidsgruppene for energi og klimaendring, bioteknologi, transport og helse. Les mer.

 

Internasjonalt fagråd for Næringsforeningen i Trondheimsregionen: Trøndelags Europakontor sitter i det internasjonale fagrådet. Fagrådet skal bidra til økt internasjonal kompetanse blant midtnorske bedrifter, tilrettelegge for internasjonal nettverksbygging og være en pådriver for trøndersk bedriftsdeltagelse i internasjonale næringslivsprosjekter. Les mer.

 

Nordsjøkommisjonen (NSC) og CPMR: NSC er en samarbeidsplattform for regionene rundt Nordsjøen (Storbritannia, Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Belgia og Frankrike). NSC ønsker å påvirke utviklingen i Nordsjøregionen spesielt, og i Europa generelt gjennom lobbyarbeid, resolusjoner og politiske uttalelser. NSC har fem faste temagrupper, hvorav Sør-Trøndelag fylkeskommune deltar i arbeidsgruppene for maritime ressurser og samferdsel. Til sammen deltar 13 norske fylkeskommuner i NSC. Fylkesordfører i Hordaland, Tom Christer Nilsen, ble valgt som president for to år på NSCs generalforsamling 27. juni 2014 i Aberdeen. Norge og Hordaland fylkeskommune overtar dermed sekretariatet. De Brusselbaserte regionskontorene med tilknytning til NSC (deriblant Trøndelags Europakontor), arbeider med å opprette en uformell arbeidsgruppe som skal støtte opp under NSC-initiativ. Aktiviteter innebærer informasjonsdeling, samarbeid rundt policy papers med sammenfallende tematikk og arrangementer. Medlemskap i NSC betyr automatisk medlemskap i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). CPMR er en paraplyorganisasjon for sju geografiske kommisjoner, hvorav NSC er en av disse. CPMR er en sentral og anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa og består av 150 medlemsregioner fra 28 land som til sammen representerer mer enn 200 mill. innbyggere. Målet er å jobbe sammen for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og lytter til regionenes interesser og synspunkt. Les mer.

 

RegioNor: RegioNor er et samarbeidsnettverk mellom de seks norske regionskontorene i Brussel (Trøndelag, Nord-Norge, Vest-Norge, Stavangerregionen, Osloregionen og Sør-Norge). Et resultat av dette samarbeidet er det felles regionale arrangementet under den europeiske uka for regioner og byer, Open Days, som årlig arrangeres i Brussel. Open Days konsortium: Trøndelags Europakontor deltar årlig i samarbeid med rundt 10 europeiske regioner med å arrangere et fellesseminar under EUs offisielle program for Open Days.

 

Tidlig varslingsgruppe: Utenriksdepartementet etablerte i 2013 en kontaktgruppe som tidligst mulig skal identifisere EU-initiativ som kan ha betydning for norske interesser. Norge må tidligere inn i EUs beslutningsprosesser og det er viktig at berørte parter involveres i arbeidet. Ved å tidligst mulig identifisere og diskutere EU-initiativ med EØS-relevans, skal Norge ha muligheten til å utnytte handlingsrommet og påvirke utfallet. Trøndelags Europakontor og de andre norske regionskontorene i Brussel samarbeider med Utenriksdepartementet og arbeidslivets parter i denne gruppen for Tidlig Varsling. Les mer her og her.

 

vri_logo_staendeVRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag): VRI Trøndelag skal bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskapning, med internasjonalisering som en gjennomgående strategi. Trøndelags Europakontor og VRI Trøndelag eies av flere av de samme aktørene; Nord-Trøndelag fylkeskommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, NTNU og SINTEF. Trøndelags Europakontor fokuserer i stor grad på internasjonalisering, og det er derfor naturlig å samarbeide med VRI Trøndelag. Samarbeidet gjør også at begge aktører i større grad oppfyller sine målsetninger. Les mer.