Søkerguide for Horisont 2020

last ned (1)

Fra 2007 til 2018 mottok norske aktører 12,3 milliarder euro gjennom EUs sjuende rammeprogram for forskning og innovasjon. Summen er høy, men kan potensielt bli enda høyere i løpet av programperiodens siste år. Gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, finnes det store muligheter for norske aktører til å motta EU-midler til ulike prosjekter.

Med et budsjett på ca. 70 milliarder euro er Horisont 2020 EUs største forsknings- og innovasjonsprogram til nå. Prosjektutlysningene kommer under temaene fremragende forskning, industrielt lederskap og samfunnsutfordringer. Horisont 2020 skal bidra til å oppnå EUs innovasjonsunion, et Europa 2020-initiativ som skal sikre Europas globale konkurransekraft. 

Gjennom EØS-avtalen kan norske aktører delta i Horisont 2020 på lik linje med EUs medlemsland. I inneværende programperiode krever deltakelse stort fokus på innvirkning og innovasjon. I tillegg vektlegger EU-kommisjonen en helhetlig tankegang, med fokus på å skape produkter og tjenester som skal ut på et europeisk marked for å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Viktige aspekter ved en Horisont 2020-søknad

Tenk europeisk og vær innovativ!
Europakommisjonen legger stor vekt på at prosjektene er med på å løse problemer på et europeisk nivå og bidrar til europeisk merverdi.

– Les nøye gjennom utlysningen og målsettingene.
– Sørg for at prosjektet og resultatene det produserer er i samsvar med det Europakommisjonen ønsker.
– Vis hvordan prosjektet tilfører noe nytt, og vær tydelig på hvorfor akkurat dette prosjektet skal finansieres på EU-nivå.

Se også på målene i Europa 2020-strategien for å fastslå om ditt prosjekt kan bidra til å nå noen av disse.

Finn riktige partnere.
Horisont 2020 legger stor vekt på fremragende forskning og innovasjon. Det er derfor viktig å velge riktige partnere til et konsortium.

– I tillegg til å oppfylle de generelle kravene, må de ulike partnerne ha den rette kunnskapen, erfaringen og kapasiteten til å utføre de ulike oppgavene i prosjektet.
– Tenk på om prosjektet komplementerer partnernes andre aktiviteter.
– Partneren som blir valgt som koordinator må ha både de administrative og tekniske ferdighetene til å utføre jobben.
– Når partnere er valgt er det viktig å ha en klar beskrivelse av arbeidspakker og hvordan ansvaret mellom de ulike partene er fordelt.

Formidling og utnyttelse av resultater
Prosjektene i Horisont 2020 skal i all hovedsak være med på å løse utfordringer på et europeisk nivå. Som følge av dette er beskrivelsen av hvordan man ønsker å formidle og utnytte resultatene av prosjektet essensielt i evalueringen av søknader i Horisont 2020.

For å akselerere forskning og innovasjon, samt for å unngå unødvendig duplisering av arbeid, må hver deltaker formidle sine resultater så snart som mulig etter at prosjektet er avsluttet. Det er derfor viktig å tenke på hvordan man skal bruke resultatene allerede fra første stund.

– Lag en klar og tydelig kommunikasjonsplan som forklarer hvordan resultater skal brukes og hvordan formidling av resultater skal gjennomføres.
-Det er viktig å sikte etter målbare resultater.
-Unngå at alle resultatene framlegges når prosjektet avsluttes, det er ønskelig med resultater underveis.
-Tenk over om prosjektet passer med de målene som er satt.
-Er de angitte mål og resultater realistiske? En søknad som er utydelig på hvordan resultater skal brukes og formidles vil ikke nå opp.

Søknadsprosessen, steg for steg

Det å søke på et EU-prosjekt kan være en lang prosess som krever mye arbeid og det er ikke alltid like enkelt å vite hvor man skal starte.
Vi har derfor laget en enkel steg-for-steg guide til søknadsprosessen i Horisont 2020.

Screenshot 2014-04-07 15.14.21

1) Finn en utlysning
Utlysninger gjennom Horisont 2020 tilbyr et stort utvalg av finansieringsmuligheter for forsknings- og innovasjonsaktiviteter. Utlysninger (calls) finnes hovedsakelig under de tre temaene fremragende forskning, industrielt lederskap og samfunnsmessige utfordringer.

På deltakerportalen kan man finne utlysninger under Funding Opportunities

2) Finn partnere
Enhver fysisk eller juridisk person, det vil si alle selskaper, ​​forskningsorganisasjoner/institutter, universiteter, frivillige organisasjoner, offentlige aktører, etc. kan delta i en prosjektsøknad.
Det generelle kravet for et konsortium er at det må bestå av minst tre aktører fra tre forskjellige deltakerland.
Det er viktig å finne partnere som har den operasjonelle og finansielle kapasiteten til å gjennomføre de innovasjons- eller forskningsrelaterte oppgavene som er foreslått.

Det finnes flere gode webportaler for partnersøk:
CORDIS er en av de største databasene.
Fit for Health er partnersøk for helsesektoren.
Enterprise Europe Network har en egen database for partnersøk rettet mot bedrifter.
NMP, partnersøk for nanoteknologi, avanserte materialer og bioteknologi.

Enkeltaktører
I tillegg til samarbeid i konsortium finnes det også finansieringsmuligheter for enkeltaktører i Horisont 2020. Disse er:
SMB-instrumentet (for små og mellomstore bedrifter)
Marie Skłodowska-Curie programmet (for forskere f.o.m. ph.d.-nivå)
European Research Council stipend (for fremragende forskere)

3) Registrer din organisasjon/bedrift

Nytt for Horisont 2020-programmet er at enhver deltager må opprette en egen Participant Identification Code (PIC).   Koden er 9-sifret, fungerer som et unikt identifiseringsnummer for organisasjonen og vil bli brukt som en referanse i all kommunikasjon med Kommisjonen.
PIC-koden vil være gyldig i hele sjuårsperioden.

-Første steg er å registrere en ECAS – konto.
-Deretter må man registrere seg i Beneficiary-registeret. Når registreringen er fullført vil man motta PIC-koden.

For detaljert informasjon om registreringsprosessen, les Registration Facility: User’s Guide.

4) Send inn søknad 

Prosjektsøknader må sendes inn elektronisk via Deltakerportalen.
En av partnerne i konsortiet, koordinatoren, er ansvarlig for å sende inn søknaden på vegne av alle i gruppen. Ansvarlig for innsending av selve søknaden, behøver ikke fungere som koordinator i løpet av prosjektperioden hvis søknaden blir godkjent.

Prosjektsøknaden består hovedsakelig av to hoveddeler.
– Del 1: administrative modeller, inkludert strukturert informasjon om grunnleggende administrativ data som erklæringer, partnere, kontaktpersoner, etc.
– Del 2: tekniske vedlegg som detaljert beskriver det planlagte forsknings- og/eller innovasjonsprosjektet, skisserte arbeidspakker, kostnader, etc.

Avhengig av utlysningen kan andre obligatoriske dokumenter kreves, for eksempel dokumenter som tar for seg etiske problemstillinger.

Guide til hvordan man sender inn den elektroniske søknaden, kan du se her.

For mer detaljert informasjon om hvert av stegene i søknadsprosessen, les Deltakerguiden her.

Det norske kontaktpunktet for Horisont 2020 er Forskningsrådet.