Næringsliv

EØS-avtalen gir Norge innpass til EU og det europeiske markedet. Omtrent 80 prosent av hele Norges samlede eksport går til EU. EØS-avtalen åpner også for at norske bedrifter kan delta i en rekke samarbeidsprogrammer i Europa – for Trøndelag sin del har dette stor betydning for næringslivet og internasjonaliseringsprosesser i regionen.

EUs programsamarbeid

Horisont 2020 er EUs program for forskning og innovasjon, og løper fra 2014-2020. Et av de viktigste målene med dette programmet er et konkurransedyktig næringsliv. I løpet av en sjuårsperiode, skal 20 prosent av de økonomiske midlene i Horisont 2020s programseksjoner for et konkurransedyktig næringsliv og løsninger til Europas samfunnsutfordringer, gå til små- og mellomstore bedrifter. Programmet har også et eget SMB-instrument som er skreddersydd små- og mellomstore bedrifter. Innovasjon Norge i Trøndelag tilbyr, gjennom sin deltakelse i Enterprise Europe Network (EEN), gratis rådgivningtjenester for bedrifter som ønsker å søke støtte gjennom dette instrumentet. I tillegg bistår de med informasjon om viktige rammebetingelser og regelverk i EU som norske bedrifter må forholde seg til gjennom EØS-avtalen. Klikk her for mer informasjon om EEN.

Norske bedrifter kan delta i flere av EUs programmer for perioden 2014-2020. Mulighetene i Horisont 2020 er allerede nevnt, men også program som Eurostars, Creative Europe, Erasmus+ og Interreg, kan være interessante for næringslivet, da de vektlegger samarbeid på tvers av sektorer. I Trøndelag er det i denne sammenhengen svært relevant å forsterke båndene mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskningsmiljø, for å bygge kompetanse i EU-prosjektdeltakelse og sikre kompetanseoverføring på tvers av sektorer.

Ta kontakt med Trøndelags Europakontor, dersom du vil vite mer om mulighetene for din bedrift i EU-programmer.

Relevante nettverk og arrangementer

I samarbeid med NHO Trøndelag, Innovasjon Norge/EEN, NTNU og Trondheim kommune, arrangerer Trøndelags Europakontor den årlige Europakonferansen på Hell. Denne konferansen retter seg mot næringsliv og muligheter i Europa.

I tillegg er Trøndelags Europakontor med i ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), et nettverk som består av rundt 100 europeiske regioner. Her deltar vi i arbeidsgrupper som dekker ulike sektorområder. Disse arbeidsgruppene er en gyllen mulighet til å showcase prosjekter, finne nye samarbeidspartnere og oppdage innovative løsninger innen ulike fagfelt og politikkområder. Hvis du ønsker mer informasjon om mulighetene som finnes innen ERRIN, ta kontakt med oss!