Trøndelag med gode prosjekter i Aktiv Ungdom

Aktiv Ungdom er et EU program som er rettet mot ikke-formell læring. I den siste tildelingen av midler ser vi at Trøndelag hevder seg godt.

I september-tildelingen ble den største potten gitt til Ungdommens Bystyre i Trondheim. Bystyret fikk nesten 50.000 euro (ca. 400.000 kroner), til å gjennomføre prosjektet “Kem Mair – Jør Meir”. Prosjektet er et såkalt Demokratiprosjekt, og er det største prosjektet det er mulig å søke støtte til igjennom Aktiv Ungdom. Dette prosjektet utvikles gjennom samarbeid med internasjonale partnere, og åpner for at man kan dele ideer, erfaringer og metoder fra prosjekter og aktiviteter knyttet til ungdomsdeltakelse på lokalt, regionalt, nasjonalt eller europeisk nivå. Gjennom å delta i Demokratiprosjekter kan ungdom for eksempel lære mer om hvordan demokratiske institusjoner fungerer eller diskutere hvordan ungdom kan motiveres til å stemme ved valg. 

Ungdommens Bystyre i Trondheim deltar i et stort Aktiv Ungdom prosjekt. Foto: Trondheim Kommune.

Det andre trønderske prosjektet som nådde opp denne gang var “Tilbake på banen” i regi av Wayback Trondheim. Prosjektet fikk innvilget en støtte på til sammen 7900 euro, noe som utgjør omtrent 63.000 kroner, og tar sikte på å få ungdom tilbake til fotballbanen. Dette prosjektet sorterer under delprogrammet Ungdomsinitiativ, og formålet med Ungdomsinitiativ er å fremme ungdoms kreativitet, virkelyst og initiativ. Aktiv ungdom støtter lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter av og med ungdom, slik at dere kan sette deres ideer ut i livet.

Dette viser at Trøndelag hevder seg i EU programmer og at arbeidet med ideer og søknadsskriving blir belønnet. Trøndelags Europakontor håper at vi i fremtiden også vil se mange interessante prosjekt søknader fra regionen. 

I tillegg til å dele ut midler til de forskjellige delprogrammene i Aktiv Ungdom, finnes det på hjemmesiden til Aktiv Ungdom (se link under) informasjon om forskjellige kurs og seminar, som interesserte parter i Trøndelag kan delta på. Disse kursene har forskjellige tema, og kan være en god innfallsport for ungdomsarbeidere og andre som arbeider tett med ungdom til arbeidet med internasjonalisering lokalt.