Vellykket jakt etter europeiske prosjektpartnere i Bratislava

Interessen for å søke om Horisont 2020-prosjekter blomstrer i Trøndelag. Følgelig tok Trøndelags Europakontor turen til Bratislava på et internasjonalt Brokerage Event, på vegne av det regionale EU-nettverket Horisont Trøndelag. Her bygget vi allianser og søkte aktivt etter europeiske prosjektpartnere for trønderske aktører.

Seminaret samlet deltakere fra hele Europa – alle på utkikk etter relevante prosjektpartnere. Foto: Trøndelags Europakontor.

Foreløpig har den trønderske deltakelsen på seminaret i Bratislava resultert i initiativ til tre konkrete søknader. Samtidig utforsker vi flere andre innganger til å sikre bred trøndersk deltakelse i Horisont 2020, gjennom å granske ytterligere utlysninger av interesse.

En rekke trønderske aktører retter nå oppmerksomhet mot mulighetene for å samskape ny kunnskap og finne løsninger på felles utfordringer gjennom deltakelse i EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Europakommisjonen arrangerer såkalte Brokerage Events for ulike deler av programmet. Her gis deltakerne mulighet til å identifisere potensielle partnere for samarbeidsprosjekter innenfor Horisont 2020. 

Seminaret i Bratislava fokuserte på utlysninger knyttet til tematikken Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies (SC6). Med oss i bagasjen hadde vi en bestilling fra Trøndelag om å søke solide partnere for å bygge to sterke konsortier, ett innenfor kulturarvturisme og ett innenfor demokratiutvikling. Under seminaret ble vi videre gjort oppmerksom på at norske partnere er ønsket velkomne til å delta inn i europeisk prosjektsamarbeid knyttet til migrasjon så vel som utenriks- og sikkerhetspolitikk. Disse innspillene videreformidlet vi raskt til et trøndersk publikum. Dette med hensikt om å koble på det trønderske hjemmeapparatet, og utrede om det finnes engasjement i vår region for å utforske den overnevnte tematikken videre. 

– Vi var på utkikk etter gode partnere i oppbygging av et robust konsortium for å skrive en Horisont 2020-søknad. Trøndelags Europakontor var veldig effektive, og bidro med sitt store nettverk for å koble oss til sentrale forskere i østeuropeiske land på kort tid, uttrykker Ottar Ness, professor i rådgivningsvitenskap ved NTNU. Videre konkluderer Ness med at Trøndelags Europakontor sin innsats gjorde prosessen med å bygge et konsortium lettere, samt økte kvaliteten på deres arbeid. 

Ivrige deltakere drøfter muligheter for videre samarbeid. Foto: Trøndelags Europakontor.

Mer informasjon

Horisont Trøndelag – Mobiliserer til flere trønderske Horisont 2020-søknader

EU-nettverket Horisont Trøndelag er opprettet med formål om å mobilisere til økt trøndersk deltakelse i EUs hittil største rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Det er Norges forskningsråd som finansierer nettverket. Horisont Trøndelag er et støtteapparat og en møteplass for bedrifter, forskningsmiljø og offentlig sektor. Nettverket har ambisjon om å skape gode og tverrsektorielle møteplasser i regionen, heve Horisont 2020-kompetansen blant trønderske aktører, samt bidra til bedre samarbeid mellom nøkkelaktører gjennom læring og deling av mønsterpraksis og utvikling av allianser.