Vi ønsker Ruralis velkommen som nytt medlem!

– Vår ambisjon med medlemskapet er å kunne bli med i enda flere europeiske forskningsprosjekter, sier direktør hos Ruralis, Svein Frisvoll. Institutt for rural- og regionalforskning (Ruralis) ble tatt opp som nytt medlem av kontoret 12. juni 2020.

Trøndelags Europakontor avholdt nylig sitt siste styremøte før sommeren. Styret ser at pågående satsinger der vi kobler kontorets medlemmer på Europas kunnskaps- og innovasjonssatsing vil styrkes innen blant annet bioøkonomifeltet med Ruralis som medlem i foreningen. Under møtet, som foregikk digitalt, kunne Trøndelags Europakontor med stor glede ønske Ruralis velkommen som nytt medlem av foreningen.

Direktør Svein Frisvoll
Foto: Jonathan Stone, Studio G

Ruralis har et godt inntrykk av jobben kontoret gjør for å kople trøndersk næringsliv og FoU-miljøer opp mot europeiske satsinger, og ønsker nå å ta del i dette. Frisvoll viser til at Ruralis har over flere år hatt en bra portefølje av forskningsprosjekter finansiert av EU.  

– Det er en uttalt målsetting i norsk forskningspolitikk at en større andel av norsk forskning skal finansieres via EU – og konkurransen er skarp. Vår ambisjon med medlemskapet er å kunne bli med i enda flere europeiske forskningsprosjekter enn vi allerede er. Vi har forventning om at et medlemskap i Trøndelags Europakontor kan gi oss bedre innblikk i politikken bak utlysningene. Vi har også en forventning om at medlemskapet skal øke kjennskapen til Ruralis i trøndersk næringsliv, sier Frisvoll. 

Ruralis er gode på å bygge bro mellom vitenskap av høy kvalitet og relevans og brukerbehov. Dette er viktige kvaliteter å ta med seg videre i europeisk sammenheng, for bedre å benytte de muligheter som finnes. Ruralis sitt  helhetlige perspektiv og samfunnsvitenskapelige styrke vil være et positivt tilskudd til Trøndelags Europakontor sin medlemsmasse. 

Foto: Jonathan Stone, Studio G

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier, og er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, med et omfattende internasjonalt og nasjonalt samarbeid. Forskningen omfatter følgende hovedområder: – Lokalsamfunn, bygdeliv og kultur, -Ressursforvaltning, utmark, miljø og landskap, -Næringsutvikling, landbruk, havbruk og verdikjeden for mat, – Kommunal- og regionalutvikling, samhandling bygd og by, sentrum og periferi.