Nettverk

Trøndelags Europakontor har tett kontakt med andre europeiske regionkontor i Brussel. Vi tar også aktiv del i flere europeiske nettverk. Vår tilstedeværelse i ulike nettverk utgjør en kunnskapsbank for våre medlemmer og er en driver for tettere koblinger med Europa.

ERRIN – European Regions Research and Innovation Network

ERRIN er et regionalt nettverk for forskning og utvikling, hvor mer enn 100 regionkontor samarbeider innen flere fagområder. ERRIN forenkler kunnskapsutveksling og prosjektsamarbeid med sikte på å styrke medlemsregionenes kapasitet innen forskning og innovasjon. Nettverket hjelper også regioner til å utforske muligheter for deltakelse i EU-programmer. Trøndelags Europakontor jobber aktivt innenfor flere arbeidsgrupper - i tråd med våre medlemmers behov og ønsker.

errin_0_0
Norskehavsrådet5_kopi

Team Norge i Brussel

Skal vi lykkes med å medvirke til EUs politikkutforming i tråd med våre medlemmers ønsker, må vi tidligst mulig identifisere EU-initiativ og ta del i EUs beslutningsprosesser. Vi tar aktivt del i den norske kunnskapsdelingen i Brussel, og er i tett dialog med Norges delegasjon til EU, Norcore (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Diku), andre norske regionkontor, samt flere norske interesseorganisasjoner. Dette for å identifisere EU-initiativ som kan ha betydning for våre medlemmers interesser.

POLIS - Cities and regions for transport and innovation

POLIS er det ledende nettverket for europeiske byer og regioner innenfor utvikling på transportfeltet. Nettverket jobber for en mer bærekraftig transport, og gjør dette gjennom samarbeid og kunnskapsdeling mellom byer, industrier og aktører. Vi forvalter Trondheim kommunes medlemskap i Polis, og jobber aktivt med å promotere kommunens og våre andre medlemmers interesser, i tillegg til å koble oss mot de beste aktørene for samhandling.

POLIS-logo-square-1
horistont trøndelag

Horisont Trøndelag

Vi koordinerer EU-nettverket Horisont Trøndelag på vegne av Trøndelag fylkeskommune. Nettverkets formål er å mobilisere til økt trøndersk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Nettverket tar utgangspunkt i kunnskaps- og innovasjonsbehov som offentlig sektor i Trøndelag står overfor. Norges forskningsråd og Innovasjons Norge finansierer nettverket.

ERIAFF network – European Regions for Innovation in Agriculture, Food and Forestry

ERIAFF-nettverket er en uformell sammenslutning av europeiske regioner, hvor medlemmene arbeider for felles interesser gjennom en rekke tematiske arbeidsgrupper. Ambisjonene til nettverket er:

  • Å legge til rette for integrering av europeisk politikk til fordel for innovasjon innen jordbruk, mat og skogbruk.
  • Å forbedre ytelsen til det europeiske innovasjonspartnerskapet for produktivitet og bærekraft i landbruket. Dette ved å fungere som en tilrettelegger for informasjonsflyt og samarbeid mellom europeiske aktører.
  • Å utvikle interregionale innovasjonsprosjekter.
ERIAFF
ELEN-logo1

ELEN – The European Language Equality Network

ELEN sin ambisjon er å beskytte europeiske minoritetsspråk gjennom målrettet arbeid for å fremme flerspråklighet og språklig likestilling. Dette sett i lys av de bredere rammene for menneskerettigheter. Videre ønsker nettverket å være en stemme for brukere av minoritetsspråk på lokalt, regionalt, nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå. ELENs formål er å representere de 50 millioner mennesker, 10% av EUs befolkning, som snakker et regionalt, minoritets- eller truet språk.

Lurer du på noe?

Ta kontakt for mer informasjon