Medlemmer

Møt våre medlemmer

trondelagfylke

Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune har som uttalt mål å bli klimanøytral innen 2030. En offensiv regional strategi for klimaomstilling skal lede vei frem mot måloppnåelse. I strategien vektlegges blant annet EUs programmer som et ønsket virkemiddel for å finne nye løsninger for en bærekraftig samfunnsutvikling. Fylkeskommunen har også et sterkt fokus på revitalisering av sørsamisk språk og kultur.

 

Lag 5png

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren i Trøndelag arbeider for mer innsikt om aktuelle høringer og fagsamlinger på policy-nivå i Europa. Følgelig retter organisasjonen oppmerksomhet mot EUs nye vekstrategi, den europeiske grønne given (European Green Deal). I tillegg har statsforvalteren et spesielt fokus på å løfte den sørsamiske kulturen. 

namdalen

Namdal regionråd

Namdal regionråd arbeider for å sikre at Namdalen er et godt sted å leve, en attraktiv region for næringsliv og en attraktiv region å besøke. Regionrådet er en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, samt et bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan.

 

levanger

Levanger kommune

Levanger kommune satser strategisk på økt internasjonalisering. Kommunen ønsker å utvikle sin kompetanse innen sirkulær- og bioøkonomi, og søker aktivt å øke sin deltakelse i europeiske programmer.

verdal

Verdal kommune

Verdal kommune er en industrikommune, som arbeider for at næringslivet skal komme i tettere dialog med Europa. Kommunen tar del i det nordiske prosjektet “Attractive towns”, med mål om å utvikle bymiljøet i en miljømessig-, sosial- og økonomisk bærekraftig retning.

Lag 2png

Trondheim kommune

Trondheim er Norges teknologihovedstad. Kommunen er fremoverlent, og søker å styrke sin innovasjonskraft innen en rekke områder. Dette for å skape bedre tjenester for innbyggerne, samt  å utvikle byen på en bærekraftig og attraktiv måte. Kommunen har som mål å ta en ledende posisjon innenfor fremtidsrettede næringer.

smn

SpareBank 1 SMN

Sparebank 1 SMN arbeider aktivt med å integrere bærekraft i sine forretningsområder. Dette forsterkes gjennom bankens samfunnsutbytte, som stimulerer til innovasjon og regional utvikling. Konsernet vil være en relevant rådgiver og tilrettelegger, som gjør det enklere for sine kunder å lykkes med det grønne skiftet. Gjennom utstrakt samarbeid med offentlige og private aktører i vår region, vil konsernet vise samfunnsansvar i praksis. 

Lag 1png

Nord Universitet

(campus Stjørdal, Levanger, Steinkjer, Namsos)

Nord universitet leverer et framtidsrettet studietilbud, samt relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap og velferd, helse og oppvekst. Universitetet har ambisjon om å øke sin deltakelse i europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammer.

inntrondelag

Inn-Trøndelagsregionen

Inn-Trøndelagsregionen består av: Snåsa kommune, Inderøy kommune og Steinkjer kommune.

Regionen er i gang med å utarbeide en internasjonal strategi, som skal øke samhandling med blant annet Europa. Sterke bioøkonomi-miljø leder regionen inn i europeiske prosjektsamarbeid, blant annet gjennom utviklingen av Mære landbruksskole som utslippsfri gård.

Lag 4png

Ruralis

Ruralis har et nasjonalt ansvar for teoretisk og metodisk utvikling av tverrfaglige ruralstudier. Instituttet er et av de ledende fagmiljøene i Europa innen tverrfaglige rurale studier, og ønsker å utvide sitt samarbeid med de europeiske aktører innen forskning og utvikling.

Lag 3png

NIBIO

NIBIO sin avdeling på Steinkjer er medlem i Trøndelags Europakontor. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO Steinkjer bygger kapasitet for å bli en spydspiss for forskning og kunnskapsproduksjon innen sirkulær bioøkonomi, i tillegg til agronomi, skog kart og ressurskartlegging.

sintef

SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Forskningsinstituttet er ledende i Norge på å hjem finansiering fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram, og har ambisjon om å doble sitt engasjement i europeiske prosjekter fremover.

trondheim_havn

Trondheim Havn

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap, eid av 13 kommuner i Trøndelagsregionen. Selskapet drifter og forvalter havneområder på vegne av eierkommunene, og tilrettelegger infrastruktur for godstransport, persontrafikk, sjøturisme og fritidsbåter. Trondheim Havns ambisjon er å ta ledende rolle innen samferdsel, og utvikle effektive transport- og logistikkløsninger til beste for næringslivet, byutvikling og miljø.

tronder_energi

TrønderEnergi

TrønderEnergi har tre hovedområder for sin aktivitet, nemlig produksjon av vann- og vindkraft (1), utvikling av fremtidsrettede energirelaterte tjenester (2) og distribusjon av elektrisk kraft (3). TrønderEnergi ønsker å være tett på europeisk energiregulering, slik at selskapet kan øke sin deltakelse i europeisk forsknings- og utviklingsaktivitet.

output-onlinepngtools (3)

Falstadsenteret

Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert i august 2000 som nasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter for krigens fangehistorie, humanitær folkerett og menneskerettigheter og er er ett av de sju freds- og menneskerettighetssentrene i Norge. Institusjonen har også ansvar for en rik museumssamling, bygget opp fra etableringen av det første Falstad museum i 1985.

Lurer du på noe?

Ta kontakt for mer informasjon