RePowerEU: EU skal bli mer fornybart samtidig som man skal løsrive seg fra russisk energi-avhengighet

Onsdag 18. mai presenterte Europakommisjonen den mye omtalte RePowerEU-pakken. Rammeverket for denne pakken ble først fremlagt i mars 2022. Pakken er lagt frem i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina, og den påfølgende energikrisen som har rammet Europa. Invasjonen av Ukraina har skapt store forstyrrelser i verdens energimarked, ettersom flere land nå faser ut egen import og avhengighet av russisk energi, særlig fra gass. Samtidig byr utfasing av russisk gass på store muligheter innen fornybar energi, og EU har vært tydelige på at heller enn å utsette egne klima- og energiambisjoner vil man nå vil øke tempo på omstillingen. Det vil si at målsetningene og lovforslagene som ble lansert gjennom «klar for 55-pakken» beholdes. Blant de mange konkrete tiltakene og initiativene i pakken (se mer lenger ned), foreslår Brussel blant annet å:

 • Heve målet om andel fornybar energi i EUs totale energibruk fra 40% til 45% innen 2030. Dette vil innebære en endring av fornybarenergidirektivet, som Kommisjonen per nå anser som EØS-relevant;
 • Gjøre det enklere å bygge ut sol- og vindkraft:
  • Gjennom å harmonisere prosedyrene og reglene for konsesjon i hele EU, samt gjøre saksbehandlingstiden raskere. Byggetillatelser skal kunne gis innen ett år;
  • Medlemslandene bes om å opprette spesielle «go-to-areas» til lands og til havs. Dette er områder det er naturlige forutsetninger for fornybar energi fra vind og sol, og hvor det er liten grad av konfrontasjon med miljøinteressenter. I disse områdene må naturhensyn vike, slik at man unngår å bruke tid på spesielle utredninger.
 • Mål for energisparing økes fra 9% til 13% innen 2030
  • Kommisjonen anmoder også medlemslandene til å iverksette skattemessige tiltak for å oppmuntre til energisparing.

 

Offentliggjørelsen sammenfaller også med flere andre viktige EU-initiativer og begivenheter innen energi, deriblant et toppmøte om vindkraft i Esbjerg som også ble avholdt 18. mai, ingen norske representanter var tilstede. Under møtet diskuterte de deltakende topplederne hvordan man kan øke produksjon av havvind i Nordsjø-regionen gjennom utbygging og ny infrastruktur for grønn hydrogen, og således gjøre Nordsjøen til Europas grønne kraftverk. Kommisjonspresident Ursula von der Leyen deltok personlig under toppmøtet, noe som understreker EUs tiltro til utbygging av havvind. Les mer om saken på Kommisjonens hjemmesider (engelsk) // Les mer om saken hos Energi og Klima (norsk).

 

Noen konkrete tiltak som legges frem eller endres gjennom RePowerEU-pakken:

 

Fremleggelse av utlysninger for ren energiinfrastruktur

 • Kommisjonen legger frem prosjektutlysninger for å styrke Europas infrastruktur for ren energi, gjennom det såkalte Connecting Europe Facility (CEF);
 • Initiativet har et totalt budsjett på EUR800 millioner, og skal sikre overgangen til et rent europeisk energisystem;
 • Prosjekt vil velges før utgangen av 2022, og det vil avholdes en infodag om utlysningene 8. juni.

 

Internasjonalt hydrogen- og fornybar energisamarbeid

 • EU ønsker langsiktig samarbeid med ikke-EU-land om hydrogen;
 • For å importere ytterligere 10 millioner tonn hydrogen vil det etableres tre såkalte «importkorridorer»:
  • (I) Nordsjøen;
  • (II) Middelhavet;
  • (III) Ukraina på sikt.

 

Melding om økte mål for produksjon av solkraft

 • Mål om 320GW ny solkraft innen 2025;
 • Mål om 600GW innen 2030;
 • Egen strategi for solceller på hustak;
  • Denne vil starte med offentlige bygg og næringsbygg med tak over 250 kvadratmeter;
  • Kommisjonen foreslår at fra 2029 skal alle nye bolighus ha solcellepaneler;
 • Det vil komme eget lovforslag for å fremme privat salg av strøm og for å få med økonomisk svake grupper;
 • Det vil dannes en «solkraftallianse» for å- fremme utbygging av og ferdigheter innen solenergi.

 

Mer karbonfangst og lagring

 • Kommisjonen skal bidra til å få frem innovative løsninger innen CC(U)S (carbon capture, utilisation, storage) til verdensmarkedet;
 • Det stilles krav til at EUs miljøkrav må oppfylles for både transport, infrastruktur og lagring av Co2.

 

Mer midler til FoUI-investeringer innen hydrogen og solenergi

 • Det vil settes av mer midler til det Horisont Europa-finansierte «Hydrogen Joint Undertaking» for å doble antallet Hydrogen Valleys innen 2025;
 • EU vil støtte utviklingen av ferdigheter og yrkeskvalifikasjoner gjennom Erasmus+ og «Joint Undertaking on Clean Hydrogen». Som en del av dette vil EU lansere et stort prosjekt for å lede an utviklingen av nødvendige ferdigheter for å omstille seg til en hydrogenøkonomi.

 

Handlingsplan om biometan:

 • Kommisjonen etablerer en ny industriallianse innen biometan, og setter av midler for å øke Europas produksjon av biometan til 35 milliarder kubikkmeter innen 2030.

 

Utover disse tiltakene er det også publisert en melding om de (I) utenrikspolitiske aspektene ved EUs energipolitikk og (II) korttids krisetiltak og muligheter for langtidsforbedringer for energimarkedet // mer her. (III) EUs gjenreisningspakke (RRF) vil også revideres for å inkludere relevante initiativer og målsetninger fra RePowerEU.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Spennende nyheter rett i innboksen