Lederen for EUs innbyggerdialog på besøk

Innbyggerinvolvering er viktig for at byer og kommuner skal kunne danne gode kunnskapsgrunnlag og dermed ta treffsikre valg. Når beslutningstakere rådfører seg med innbyggere får de blant annet tilgang på lokalkunnskap, forankret beslutninger, skapt engasjement og bygget fellesskap. Dette er årsak til at flere kommuner i Trøndelag og Europa har innbyggerinvolvering høyt på agendaen.

I går besøkte lederen for EUs innbyggerdialog i Europakommisjonen, Joachim Ott, Trøndelags Europakontor. Anledningen var at kontoret arrangerte frokostseminar for de norske regionkontorene i Brussel. Til stede var også representanter fra Norges delegasjon til EU og Trondheim kommune.


Joachim Ott forteller om viktigheten av å la EU-borgerne bli hørt. Foto: Trøndelags Europakontor.

EU har de siste fem årene arrangert ulike former for folkemøter for å la innbyggerne bidra til EUs politikkutforming. Folkemøtene, såkalte Citizens’ Dialogues, har vært et nøkkelinitiativ i Juncker-kommisjonens inneværende periode. Under diskusjonen fortalte Ott om hvordan de har arbeidet med dette tiltaket.

Rådmannen i Trondheim har ansatt sin egen rådgiver for innbyggerinvolvering. Kommunen gjennomfører nå flere eksperimenter, med smartbyprosjektet +CityxChange som rammeverk. Her utforsker kommunen hvordan ulike former for analog og digital involvering kan bedre kvaliteten og forankringen i kommunens arbeid. Et av disse forsøkene er en juryordning for innbyggerinvolvering. Her lener de seg blant annet på det innovative arbeidet som gjøres i Madrid.

Senere på dagen besøkte Trondheim kommune NGOen European Citizen Action Service som arbeider med å samle inn, vurdere og dele beste praksis for innbyggerinvolvering i Europa.

Det er likhetstrekk mellom utfordringene som EU og norske kommuner står overfor. Derfor er deling av erfaringer, som i dag, nyttig.


Kristin Solhaug Næss og Øyvind S. Tanum fortalte om hvordan Trondheim kommune arbeider med innbyggermedvirkning. Foto: Trøndelags Europakontor.

Mer informasjon

Innbyggerinvolvering innebærer å involvere innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen i politikkutviklingen. Argumentene for å involvere innbyggerne i en kommune i politikkutviklingen kan grovt sett grupperes i to kategorier:

-innbyggere bør involveres i politikkutvikling fordi det er rett ut fra et demokratisk perspektiv

-de bør involveres i politikkutvikling fordi slik involvering gir bedre politiske beslutninger.

I tillegg antas bred folkelig involvering å ha positive konsekvenser både for lokalsamfunnet og for de individene som deltar.